Školský poriadok

Školský poriadok  pre žiakov a rodičov/zákonných zástupcov

A) Práva a povinnosti  žiaka v rámci vyučovania

     

Žiak našej školy má právo:     

 • na základné vzdelanie, ktoré je  pre žiaka  bezplatné a povinné,       
 • využívať všetky príležitosti a možnosti poskytované školou na rozvíjanie svojich schopností a rozširovanie vedomostí. Škola garantuje žiakovi slobodu myslenia, viery a názoru.
 • Žiak má právo rozhodnúť sa pri výbere náboženskej alebo etickej výchovy.
 • Slovom alebo písmom vyjadrovať svoj názor, klásť otázky k učivu a dostať na ne odpoveď. Toto právo môže realizovať prostredníctvom školského časopisu, násteniek aj triednických hodín, schránky dôvery.
 • Žiak má právo na omyl, zmenu názoru a právo  na vývin. Učiteľ dáva žiakovi čo najväčší priestor pre vyjadrenie vlastného názoru, postojov, vlastnej tvorivosti.  So žiakmi učiteľ zaobchádza na základe princípu rovnosti.
 • V prípade, ak žiak bol rozhodnutím riaditeľa školy oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, poskytne mu naša škola individuálne vzdelávanie v rozsahu dvoch hodín týždenne v priestoroch školy.
 • V rámci vyučovacieho procesu má  právo využívať školské zariadenia, pomôcky, materiály a priestory (telocvičňu, školskú jedáleň, šatňu, odbornú učebňu) v súlade s podmienkami prevádzky školy.
 • Využívať konzultačné hodiny ktoréhokoľvek učiteľa, PZ a OZ.
 • Využívať pomoc výchovného poradcu a školského psychológa, sociálneho pedagóga  so zárukou diskrétnosti.
 • Využívať prestávku v jej plnom časovom rozsahu.
 • Zúčastňovať sa všetkých akcií organizovaných školou ( kultúrne, športové a spoločenské podujatia, exkurzie, prednášky, besedy, atď.).

 

 

 

Žiak je povinný:

1) Počas vyučovacích hodín

  • nosiť na vyučovaciu hodinu všetky pomôcky,  vrátane žiackej knižky, ktoré si vždy pripraví na základe pokynov vyučujúcich,
  • na pracovné vyučovanie, techniku,  telesnú a športovú výchovu nosiť pracovný a cvičný odev podľa pokynov vyučujúcich,
 • ospravedlniť sa na začiatku vyučovacej hodiny, z akýchkoľvek objektívnych dôvodov,
 • pracovať podľa pokynov učiteľa, nevyrušovať, bez vyzvania a pokynu učiteľa  na hodine nerozprávať.
 • Nie je dovolené našepkávať, odpisovať, používať nedovolené pomôcky.
 • Prihlásiť sa zdvihnutím ruky, ak chce niečo oznámiť učiteľovi, ak chce odpovedať.
 • Sledovať výklad učiteľa, PZ/OZ, odpovede spolužiakov.
 • Pozdraviť učiteľa, PZ/OZ na začiatku aj na konci  vyučovacej hodiny tým, že sa postaví, aj v prípade pokiaľ vstúpi na vyučovaciu hodinu dospelá osoba. Toto pravidlo neplatí v týchto prípadoch:   
  1. žiak píše diktát, písomnú prácu,
  2. na výtvarnej výchove pri kreslení a na hudobnej výchove pokiaľ spieva,
  3. na hodinách rysovania a písania, pokiaľ priamo pracuje,
  4. na hodinách telesnej a športovej výchovy pokiaľ žiak cvičí.
 • Dodržiavať zasadací poriadok, ktorý bol určený učiteľom, svojvoľne ho nemeniť a svoje miesto opúšťať iba na vyzvanie vyučujúceho.
  • Zodpovedať za čistotu a poriadok svojho pracovného miesta a okolia. Každé znečistenie  je žiak povinný odstrániť. Pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole i mimo školy,  ako aj pri skrášľovaní svojho životného prostredia.
  • Povinnosťou žiaka je do školy nosiť  hygienické vrecúško a používať ho pri osobnej hygiene.
  • Počas  vyučovacích hodín sa správať slušne voči vyučujúcim i spolužiakom.
  • Šetriť školský majetok, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami

     a učebnými pomôckami. Stratu učebnice je žiak povinný škole uhradiť .

 

 

2.Počas prestávok

  • Počas prestávok sa správať slušne voči vyučujúcim i spolužiakom.
  • Svoje veci si uložiť na chodbe pred učebňou a zdržiavať sa počas prestávok v priestoroch na to vymedzených.
  • Počas prestávok sa prechádzať po chodbe  určeným smerom a po chodbách a v učebniach nebehať.  
  • Nie je dovolené pohybovať sa v areáli školy v čase vyučovania aj mimo vyučovania   na bicykloch, kolobežkách, skejtbordoch, kolieskových korčuliach.
  • Nie je dovolené vykláňať sa z okien, sedieť na parapetných doskách.
 •   Žiak je povinný chrániť vlastné zdravie i zdravie svojich spolužiakov ako aj zdravie    vyučujúcich, PZ/OZ a ostatných zamestnancov školy.

 

  3.Úprava zovňajšku

 • V škole i na akciách organizovaných školou je žiak vhodne, čisto, primerane ročnému obdobiu oblečený a nevýstredne upravený. Nie je dovolené odhaľovanie výstrihov a brucha, nosenie čapíc v budove školy, pokiaľ nemá žiak nejaké objektívne príčiny.
 • Nie je vhodné nosiť odev s nápismi a grafickými znakmi propagujúcimi vulgarizmy, násilie, drogy, sex, rasizmus, sekty ( v akomkoľvek jazyku).
 • Nie je dovolené líčenie tváre, farbenie vlasov, nechtov, nevhodné používanie sprayov, nosenie plážového oblečenia, piercingov, tetovanie.

 

  4.Nástup na vyučovanie

a) Správanie sa v šatni

 • Žiak je povinný prichádzať do školy najneskôr 15 minút pred vyučovaním.  V určenej šatni sa prezuť do obuvi, ktorá vyhovuje zdravotným a hygienickým požiadavkám. Topánky a odev si odložiť v šatni. V šatni žiak nenecháva žiadne cenné predmety ani peniaze.
 • V šatni sa zdržiavať iba minimálny čas, ktorý je potrebný  na prezutie. Povinnosťou je dodržiavať smer chodenia v šatni z hygienických dôvodov. Každá trieda zodpovedá  za svoju šatňu. Škody spôsobené na zariadení  šatne hradí zákonný zástupca žiaka, ktorý škodu spôsobil. Ak sa vinník nezistí, škodu hradí kolektív triedy, ktorej šatňa patrí.

     b)  Ostatné  povinnosti žiakov

 

 • Povinnosťou týždenníka je po ukončení vyučovania pod dozorom vyučujúceho odomknúť a uzamknúť šatňu. Týždenník si plní svoje povinnosti aj v rámci vyučovacej hodiny. Na začiatku vyučovacej hodiny nahlási učiteľovi neprítomných žiakov, pokiaľ ho učiteľ vyzve, poutiera tabuľu. 

 

5. Dochádzka žiakov na vyučovanie

 

 • Žiakovi nie je dovolené opúšťať počas vyučovania svojvoľne budovu školy.
 • V prípade, že žiak v priebehu vyučovania musí z vyučovania odísť z vopred známych príčin, preukáže sa podpísanou žiadosťou od rodiča  triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy v prípade neprítomnosti triedneho učiteľa, pokiaľ rodič nepríde          pre žiaka osobne.
 • Z jednej vyučovacej hodiny uvoľní žiaka vyučujúci daného predmetu. Z jedného dňa uvoľní  žiaka triedny učiteľ. Pokiaľ žiak bude chýbať viac dní z určitých dôvodov        / okrem zdravotných/, je potrebné, aby rodič podal písomnú žiadosť o uvoľnenie žiaka u  riaditeľa školy v zmysle platných smerníc MŠVV a Š SR.
 • Neprítomnosť žiaka  zo zdravotných dôvodov ospravedlní triedny učiteľ na základe lekárskeho ospravedlnenia.
 • Každú neprítomnosť žiaka z iných dôvodov je povinný ospravedlniť rodič žiaka, a to formou písomného ospravedlnenia najneskôr do troch dní od nástupu žiaka do školy.
 • Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu a jeho zdravotný stav umožňuje účasť na výchove a vzdelávaní v škole, je prítomný na vyučovaní tohto predmetu a zamestnáva sa úlohami, ktoré mu uloží príslušný pedagogický alebo odborný zamestnanec. Ak je predmet zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu, žiak sa  vyučovania na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu žiaka nemusí zúčastňovať.
 • Neprítomnosť žiaka z rodinných dôvodov je maximálne 5 dní za 1 školský rok.

 

6. Nosenie predmetov na vyučovanie a ich používanie

 

 • Zakázané je nosenie, držanie, distribúcia návykových látok / alkohol, cigarety a iné omamné látky/, ako aj ich používanie v budove aj v areáli školy ako aj  na podujatiach organizovaných školou i na verejnosti.
 • Žiak môže mať v škole mobilný telefón, no musí ho mať vypnutý. Škola neberie zodpovednosť za stratu mobilného telefónu.
 • Žiak nesmie používať mobilný telefón počas vyučovania a ani počas výchovnej činnosti v poobedňajších hodinách, to sa týka aj prestávok. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, či jeho povereného zástupcu.
 • Zakázané je nosiť do školy  walkman, discman, iPhone,  MP3 a MP4 prehrávač, Tablety.
 • Zakázané je dobíjať mobilné telefóny v škole, zhotovovať zvukový a obrazový záznam počas vyučovania ako aj v ostaných priestoroch školy a umiestňovať takto zhotovené záznamy na rôzne verejne dostupné miesta ( internet a podobne) písomného bez súhlasu dotknutej osoby.
 • Nie je dovolené na vyučovacích hodinách  jesť a žuť žuvačku.
 • Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Porušenie zákazu sa rieši ako hrubé porušenie disciplíny.
 • Žiak nesmie nosiť do školy cenné predmety, nakoľko za tieto predmety / mobilné telefóny a inú elektroniku, zlaté predmety, peniaze/ škola neberie zodpovednosť.
 • Povinnosťou žiaka je akékoľvek straty  ihneď hlásiť vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi, ktorý vykoná dôsledné šetrenie v kolektíve žiakov.

 

7. Stravovanie sa v školskej jedálni

 

 • Po skončení vyučovania žiak, ktorý sa stravuje v školskej jedálni, zoberie zo šatne svoje veci a uloží ich v jedálni vo vymedzenom priestore, nie však na podlahu.  Za svoje veci zodpovedá žiak sám. Pri stolovaní sa správa žiak kultúrne a rešpektuje spoločenské pravidlá správania sa.

 

8. Správanie sa počas poobedňajšieho vyučovania

 

 • Na poobedňajšie vyučovanie čaká žiak na dolnej chodbe pri hlavnom vchode v novej budove, odkiaľ ho vyučujúci odvedie do učebne. Za svoje veci ponechané   pred učebňami zodpovedá žiak sám.

 

9.Správanie sa voči pracovníkom školy

 

 • Žiak je povinný zdraviť a správne oslovovať pracovníkov školy, slušne sa správať na verejnosti, a to  obzvlášť voči starším, nemocným, či telesne postihnutým.

 

10.Účasť na súťažiach

 

 • Za morálnu povinnosť žiaka sa považuje reprezentácia školy na súťažiach.
 • Morálnou povinnosťou žiaka je zúčastniť sa na podujatiach a súťažiach, kde vystupujú jeho spolužiaci.

 

B. Kritéria na hodnotenie správania žiakov

 

Kritériom na hodnotenie správania je dodržanie pravidiel správania žiaka a vnútorného poriadku školy počas hodnotiaceho obdobia.

 

Správanie žiaka sa hodnotí so zreteľom na vekové osobitosti podľa týchto požiadaviek:

 1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy spravidla na konci školského roka, za záslužný alebo statočný čin; návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade.

Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ, riaditeľ školy.

 

  1. Pochvala triednym učiteľom za výborný prospech a vzorné správanie
  2. Pochvala riaditeľom školy za reprezentáciu školy a vzorné správanie
  3. Pochvala riaditeľom školy + knižná odmena za reprezentáciu školy, výborný prospech a vzorné správanie

 

V 9. ročníku  sa udeľuje pochvala riaditeľom školy + knižná odmena aj pre žiakov

s prospechom do 1,50 a so vzorným správaním.

 

 1. Opatrenia na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladajú po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenia proti školskému poriadku, ktoré spravidla predchádza zníženiu stupňa zo správania.

 

 1. Napomenutie triednym učiteľom/ 1  priestupok/:

za menej závažné porušenie školského poriadku s perspektívou nápravy za spolupráce

      rodičov.

 1. Pokarhanie triednym učiteľom / 2 – 3 priestupky/:

za menej závažné priestupky voči školskému poriadku.

 1. Pokarhanie riaditeľom školy / 4 – 6 priestupkov/:

za časté, opakované menej závažné priestupky voči školskému poriadku za jeden závažný priestupok.

 1. Znížená známka zo správania / 7 až 19 a viac priestupkov/:

 uspokojivý – 7 až 12  menej závažných priestupkov

menej uspokojivý – 13 až 18 menej závažných priestupkov

neuspokojivý – 19 a viac menej závažných priestupkov

 

alebo podľa závažnosti priestupkov na základe rozhodnutia pedagogickej rady.

 

 

 

D. Klasifikácia priestupkov

 

Menej závažné priestupky:

 

 • zabúdanie žiackej knižky,
 • neskoré príchody na vyučovanie,
 • nevhodné správanie sa cez prestávky / behanie, nadmerná hlučnosť/,
 • žutie žuvačky na vyuč. hodine,
 • zabúdanie prezuviek,
 • zabúdanie úboru na TŠV,
 • menšie poškodenie školského majetku / písanie na lavicu, steny/,
 • nedovolené zdržiavanie sa v školskej budove mimo vyučovania,
 • jedenie na vyučovaní,
 • zanedbávanie týždenníckych povinností,
 • výstredné nevhodné oblečenie,
 • nedovolené používanie mobilného telefónu počas vyučovania a prestávok

 

Závažné priestupky – pokarhanie riaditeľom školy:

 

 • hrubé prejavy neslušného  spoločenského správania, odvrávanie, nadávanie, hrubé výrazy, klamanie voči spolužiakom,
 • svojvoľný odchod z vyučovacích hodín,
 • úmyselné poškodzovanie školského majetku,
 • krádež stravných lístkov a ich použitie vo svoj prospech alebo akákoľvek

            manipulácia so stravnými lístkami /výmena alebo obchodovanie s nimi/,

 • falšovanie  známok v žiackej knižke a ospravedlnení,
 • 1 až 6 neospravedlnených vyučovacích hodín z dôvodu záškoláctva,
 • nosenie vecí nevhodných alebo ohrozujúcich zdravie/ zábavná pyrotechnika,

    zápalky, zapaľovače,  karty atď. /,

 

           

          

 

 Priestupky hodnotené zníženou známkou zo správania:

 

 • od 7 neospravedlnených vyučovacích hodín z dôvodu záškoláctva znížená známka zo správania o jeden stupeň,
 • od  17  neospravedlnených vyučovacích hodín z dôvodu záškoláctva znížená známka zo správania o dva stupne,
 • zneužitie komunikačných a mediálnych prostriedkov /mobilných telefónov a internetu /voči spolužiakom alebo zamestnancom školy,
 • hrubé prejavy neslušného  spoločenského správania,  odvrávanie, nadávanie, hrubé výrazy voči vyučujúcim a ostatným zamestnancom školy,
 • násilné správanie/ bitky/,
 • šikanovanie spolužiakov,
 • manipulovanie so zábavnou pyrotechnikou,
 • návšteva erotických stránok na internete,
 • opakované falšovanie známok v žiackej knižke a podvádzanie,
 • fajčenie a užívanie drog v priestoroch školy i mimo školy,   
 • nosenie, držanie, distribúcia návykových látok/cigarety, alkohol a iné omamné

     látky/ ako aj ich používanie v areáli  školy aj na verejnosti,

 • krádeže a podvody, 
 • šírenie všetkých foriem diskriminácie, rasizmu a xenofóbie, antiseminizmu

    a ostatných prejavov intolerancie,     

 • sústavné   opakovanie menej závažných   priestupkov.  

 

 

 

Školský poriadok je platný aj počas pobytov v Škole v prírode, počas školských výletov, exkurzií a počas plaveckých a lyžiarskych výcvikov ak aj počas všetkých ostatných školských akcií organizovaných školou.

 

 

 

 

Práva a povinnosti rodičov

 

 

Rodič žiaka našej školy má právo na:

 

 •   vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie,
 • informácie o škole, ako sú: koncepčný zámer rozvoja školy, varianty, projekty, počty žiakov v triedach, materiálno- technické vybavenie školy, správa o výchovno- vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok, ŠkVP,
 • na integrovanie svojho dieťaťa, a teda individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní, odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok na základe výsledkov psychologického vyšetrenia,
 • požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie,
 • slovné hodnotenie svojho dieťaťa, ak takýto návrh podporí väčšina zákonných zástupcov,
 • úplné a presné informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka, jeho dochádzke do školy,
 • oboznámenie so školským poriadkom, upravujúcim práva a povinnosti žiaka,
 • vyriešenie podnetov a sťažností,
 • vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia, stravných lístkov,
 • predkladať návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho   procesu. 

 

  Rodič žiaka našej školy je povinný:

 

 • prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas,
 • ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch predložiť lekárske potvrdenie o chorobe,
 • zabezpečiť dieťaťu  školské pomôcky nevyhnutné pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu,
 •  uhradiť škole škodu na školskom zariadení, ktorú spôsobilo jeho dieťa, 
 • zúčastňovať sa na schôdzach rodičovských združení,
 • prihlásiť žiaka na dochádzku do školského klubu detí, dbať, aby žiak dochádzal pravidelne do ŠKD,
 • včas uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD,
 • záväzne prihlásiť žiaka na stravovanie sa v školskej jedálni koncom augusta alebo začiatkom septembra pre daný školský rok u vedúcej školskej jedálne v prípade záujmu o školské stravovanie,
 • zakúpiť pre svoje dieťa stravné lístky aspoň na mesiac vopred, na základe stravného lístka bude dieťaťu pridelená strava,
 • počas školského roka odhlásiť žiaka zo stravy deň vopred a však najneskôr do 8:10 hod. uvedeného dňa, z akýchkoľvek dôvodov.

 

 

 

 

 

Časový režim školy:

 

Vyučovacia hodina

Začiatok

v hod.

Koniec

v hod.

Prestávka

Začiatok

v  hod.

Koniec

v hod.

Čas trvania

min.

Príchod do školy

 

 

Malá prestávka

7:45

8:00

15

  1. hodina

8.00

8:45

Malá prestávka

8:45

8:55

10

  1. hodina

8:55

9:40

Malá prestávka

9:40

9:50

10

  1. hodina

9:50

10:35

Veľká prestávka

10:35

10:50

15

  1. hodina

10:50

11:35

Malá prestávka

11:35

11:45

10

5.   hodina

11:45

12:30

Malá prestávka

12:30

12:40

10

6.   hodina

12:40

13:25

Obedňajšia prestávka

13:25

13:55

30

7.   hodina

13:55

14:40

Malá prestávka

14:40

14:45

5

8.   hodina

 

14:45

 

15:30

 

Koniec vyučovania

 

 

 

 

 

 

Iné otázky podmieňujúce chod školy:

 

 • rozvrh činnosti v telocvični sa riadi osobitným predpisom,
 • rozvrh činnosti v školskom klube detí sa riadi osobitným predpisom,
 • rozvrh činnosti v školskej jedálni sa riadi osobitným predpisom.

 

(1) Zrušuje sa ŠKOLSKÝ PORIADOK pre pedagogických, odborných zamestnancov , ostatných zamestnancov, žiakov ako aj rodičov  školy  zo dňa 01.09.2017

(2) Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňom  1. septembra 2018.

Prerokované v pedagogickej rade dňa 21.06.2018

 

  V Čiernej nad Tisou dňa 21.06.2018

 

                                                                                                          Mgr. Silvia Bacskaiová

                                                                                                               riaditeľ školy                                          

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 56 63 50 509

Fotogaléria