Slobodný prístup k informáciám

Základné informácie o škole

Základné údaje:

Názov a sídlo organizácie: Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou

Zriaďovateľ školy od 1.7.2002 v zmysle platného dodatku č.1 k Zriaďovacej listine: Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 1, 076 43 Čierna nad Tisou

Forma hospodárenia: samostatná rozpočtová organizácia na úseku školstva

Štatutár školy: Mgr. Silvia Bacskaiová - riaditeľka

Dátum zriadenia: od 1. januára 2002

Doba zriadenia: na dobu neurčitú

IČO: 035541130

DIČ: 2021664073

E-mail: gozscnt@zoznam.sk

Web stránka školy: zscnt.edupage.org

Predmet činnosti: Základná škola poskytuje základné vzdelanie bezplatne. Zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokrácie a poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú. telesnú výchovu a ekologickú výchovu žiakov; umožňuje aj nábpženskú výchovu. Základná škola pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax. Na výchovu a vzdelávanie základná škola nepoužíva jazyk národnostnej menšiny.

Súčasti školy: Školský klub deti a Školská jedáleň.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 63 50 509

Fotogaléria