Projekt " Zabezpečenie a podpora vzdelávacieho procesu so špeciálnym dôrazom pre žiakov so ŠVVP" Projekt PRINED

Projekty školy

Projekt " Zabezpečenie a podpora vzdelávacieho procesu so špeciálnym dôrazom pre žiakov so ŠVVP"

 

 

" Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"

Druh projektu: dopytovo-orientovaný

Kód projektu v ITMS 2014+: 312011H914

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 1. Vzdelávanie

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Trvanie projektu: február 2018 - január 2021

 

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom dvoch hlavných aktivít.

A.1 Výchovno-vzdelávacie činnosti zamerané na podporu žiakov so ŠVVP s odporúčaním na asistenta učiteľa

Aktivita je zameraná na vytvorenie a obsadenie 3 pracovných pozícií asistenta učiteľa.

Cieľ aktivity: Zlepšiť podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečenie individuálneho prístupu pre 5 žiakov so závažnými zdravotnými znevýhodneniami v súvislosti s ich integráciou do hlavného prúdu vzdelávania.

Začiatok A.1: 1.02.2018

A.2 Podporné činnosti zamerané na rovnosť príležitosti vo výchovno-vzdelávacom procese 

Začiatok A.2: 1.07.2018

Aktivita je zameraná na vytvorenie a obsadenie 1 pracovnej pozície školského psychológa.

Cieľ: Zabezpečiť maximálne možné podmienky pre integráciu do hlavného prúdu vzdelávania a zabezpečiť individuálny prístup pre 50 žiakov so ŠVVP, z toho 5 žiakov so závažnými zdravotnými znevýhodneniami na našej škole.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 63 50 509

Fotogaléria