Plán práce školy Plán práce ŠKD Plány MZ a PK Plány koordinátorov Smernice Plán exkurzií a výletov 20182019

Plán strategických úloh na nastávajúce obdobie 2016 - 2021

 

            Skoncipovať koncepčný zámer rozvoja školy a plán strategických úloh znamená určiť si reálne ciele na minimálne dva až päť rokov. Pri spracovaní strategických úloh sme vychádzali  zo súčasnej situácie v spoločnosti i v našom meste, postavenia školy, podmienok, v ktorých naša škola funguje, z tradícií školy, zo SWOT analýzy školy vypracovanej pedagógmi našej školy a  z vlastných dlhoročných skúseností a poznatkov.

 

            Škola sa nachádza v jazykovo zmiešanom prostredí. V okruhu 13 km je jedinou školou s vyučovacím jazykom slovenským. Zloženie žiakov je rôznorodé, veľa žiakov pochádza z málo podnetného prostredia a vzhľadom na vysokú nezamestnanosť sa značne zmenila aj sociálna skladba obyvateľstva.

 

Prebiehajúca reforma vzdelávania predpokladá zmeny v týchto oblastiach:

Zmena filozofie výchovy a vzdelávania – je to úloha hlavne pre pedagógov, ktorí sa nutne musia prispôsobiť dobe a mentalite dnešných detí a svoje schopnosti využiť na to, aby žiakov nielen naučili, ale aby si žiaci dlho pamätali, ako ich naučili.

Zmena obsahu vzdelávania a výchovy- školy si môžu vytvárať vlastné vzdelávacie programy, kde s prihliadnutím na špecifiká prostredia, v ktorom sa nachádzajú, sociálnu skladbu žiakov, kvalifikovanosť pedagogického zboru a iných faktorov vplývajúcich  na chod školy, môžu vytvárať vhodné podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov.

Zmeniť prípravu učiteľov- dôraz na celoživotné vzdelávanie učiteľov, nakoľko učiteľstvo je jedným z povolaní, kde je nutnosť neustále sa vzdelávať.

 

Z prevedenej SWOT analýzy školy vychádza nasledovná vízia školy:

 1. Poskytovať všeobecné vzdelanie tak, aby sa naši absolventi uplatnili  na každom type strednej školy.
 2. V prípade zvýšenia počtu tried a dostatku financií sa zamerať na vytváranie tried so zameraním na šport, matematiku, jazyky, informatiku....
 3. Doplniť didaktickú techniku a didaktické pomôcky.
 4. Prihlasovať sa do vyhlásených projektov a pokúsiť sa získať financie  pre školu.
 5. Previesť celkovú rekonštrukciu budovy a priľahlého areálu.
 6. Sústavne si dopĺňať vzdelanie zapojením sa všetkých pedagógov   do celoživotného vzdelávania.

 

Jednoznačnou víziou školy je, aby žiak, ktorý opustí brány našej školy mal nielen vzdelanie, ktoré mu poskytla základná škola, ale bol aj čestný, morálny, charakterný, vzdelaný, tvorivý, pracovitý, samostatný a vyrovnaný človek.

 Strategické úlohy na nasledujúce obdobie:

 1. Vo výchove a vzdelávaní sa naša škola bude zameriavať na:
 • zdokonaľovanie žiakov v komunikácii vo vyučovacom jazyku,
 • výučbu cudzieho  jazyka od prvého ročníka,
 • kvalifikovanú výučbu informatiky,
 • implementáciu celodenného systému výchovy a vzdelávania žiakov  v primárnom a nižšom strednom vzdelávaní základnej školy aj za pomoci odborných zamestnancov.
 1. V mimoškolskej činnosti,  v rámci krúžkovej činnosti sa zamerať na podchytenie talentovaných žiakov, zapájanie problémových žiakov a ako aj žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do rôznych činností a aktivít a usmerňovať ich pozornosť   na činnosti a aktivity prospievajúce ich zdravému vývinu.
 2. Aktivizovať celkové výchovné pôsobenie školy na žiakov so zameraním   na vštepovanie morálnych hodnôt uznaných spoločnosťou a zamedzovať nežiaducim vplyvom. Spolupracovať v tejto oblasti s rodičmi i partnermi školy.
 3. Dosiahnuť spoluprácu všetkých zainteresovaných na skvalitnení a zmodernizovaní výchovno-vzdelávacieho procesu.
 4. Ponúknuť žiakom kvalitné vzdelanie za pomoci kvalifikovaných, tvorivých a flexibilných učiteľov, aby sa po skončení školy dokázali uplatniť na každom type strednej školy.
 5. Vybaviť školu materiálne a technicky tak, aby zodpovedala požiadavkám dnešnej doby. Zrekonštruovať a zmodernizovať budovu a areál školy.

 V Čiernej nad Tisou, 25.08.2016                                                      Mgr.Silvia Bacskaiová

                                                                                                           Riaditeľ školy

 

Plán práce školy

na školský rok 2018/2019

 

     

Rozbor výchovno – vzdelávacích výsledkov   za školský rok 2017/2018

      

 Úvodne slovo

  

             Súčasné dianie v školstve nás núti zamýšľať sa nad rôznymi nedostatkami, o ktorých sa hovorí i píše, ale ich odstraňovanie je zdĺhavé,  okrem   iného  zapríčinené   i  nedostatkom  finančných prostriedkov. Mnohé aktuálne zmeny, ktoré vývoj spoločnosti so sebou prináša, nútia naše školstvo veľmi rýchlo reagovať na ne. Na zlepšenie súčasného stavu slovenského školstva a na zvýšenie kvality samotného výchovno-vzdelávacieho procesu budú postupne podnikané kroky, ktoré sa premietnu v inovovaných štátnych vzdelávacích programoch ako aj do úpravy rámcových učebných plánov s dôrazom na vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov s platnosťou od 1. septembra 2015. Každý rok sa kladú nové požiadavky na kvalitu vzdelávania, formulujú sa nové očakávania smerom k škole, jej úlohám a funkciám, cieľom, obsahu i stratégiám výučby i k práci pedagogických zamestnancov. Dochádza k zdôrazňovaniu niektorých princípov napr. princípov spravodlivosti vzdelávania, celoživotného učenia sa, či individualizácie vzdelávania. Ide hlavne o citlivosť k vzdelávacím potrebám detí z rozličných sociálnych, kultúrnych a jazykových prostredí. Nové požiadavky na vzdelávanie v meniacom sa kontexte reflektuje aj Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania – Učiace sa Slovensko. Dôraz sa kladie na rovnováhu medzi jednotlivými dimenziami vzdelávania: t.j. vedomosťami, zručnosťami, postojmi a hodnotami. Škola má venovať pozornosť hlavne základným cieľom vzdelávania:

 • učiť sa poznávať – nástroje poznania, kritické a nezávislé myslenie,
 • učiť sa konať- životné zručnosti,
 • učiť sa žiť spoločne s inými – rešpekt a úcta k druhým,
 • učiť sa byť zodpovedný – sebareflexia, autoregulácia, zodpovednosť

Základným cieľom vzdelávania je rozvinúť u detí a žiakov kompetencie, ktoré sú chápané ako komplex vedomostí, zručností, postojov a hodnôt.

Vzdelávanie v novom chápaní má byť vzájomné prepojenie vedomostí, zručností, postojov a hodnôt s ich využitím pri riešení rozličných problémov v bežnom živote.

V zmysle Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávaniam, ktorý bol zverejnený MŠ VV a Š SR v mesiaci jún 2018, by sa malo posunúť naše školstvo smerom k vyššej kvalite. V školskom roku 2018/2019 by sa mali zlepšovať podmienky pre deti, žiakov škôl a školských zariadení, vrátane podpory inkluzívneho prístupu vo vzdelávaní.

        V školskom roku 2017/2018 sa revidoval školský vzdelávací program v tých predmetoch, ktoré si to vyžadovali na základe postrehov a praktických skúseností našich pedagogických zamestnancov, vypracovaný a schválený bol inovovaný rámcový učebný plán s platnosťou od 1. septembra 2015 pre všetky ročníky.  Vypracovaný bol inovovaný školský vzdelávací program pre 1.až 3. ročník a 5. až 7. ročník. Dôležitou úlohou bolo  aj zosúladiť obsah vzdelávania s aktuálnymi požiadavkami pedagogickej praxe a potrebami trhu práce.      Do školského vzdelávacieho programu a inovovaného školského vzdelávacieho programu sa zapracovali prierezové témy ako aj  Národný štandard finančnej gramotnosti a následne  do tematických výchovno-vzdelávacích plánov boli zapracované prierezové témy.

      Učiteľom na škole sa dala väčšia sloboda pri tvorbe obsahu vzdelávania, pri výbere a uplatňovaní metód, foriem a prostriedkov výchovy a vzdelávania. Zameriavali sa na kvalitu získaných vedomostí a zručností, uplatňovali moderné učebné metódy založené na riešení problémov, ktoré rozvíjali samostatnosť a tvorivosť žiakov. Kládol sa  dôraz  na využívanie stratégií vyučovania, ktoré vo väčšej miere vytvárajú a rozvíjajú kľúčové kompetencie žiakov v súlade so štátnym vzdelávacím programom a inovovaným štátnym vzdelávacím programom. Pri hodnotení žiakov sa využívali viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite ich výstupov, najmä formatívne hodnotenie, ktoré je zamerané na podporu ďalšieho efektívneho učenia žiakov. Pri aplikácii tohto hodnotenia je pre žiaka, ale aj učiteľa poskytnutá užitočná spätná väzba.

         Vo vyhláseniach Rady Európy sa zdôrazňuje, že kvalita sa má stať jedným z rozhodujúcich cieľov všetkých druhov a typov škôl, a že kvalita vzdelávania musí byť zabezpečená  na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach vzdelávania.

  

 Základné informácie

        

         Škola je plnoorganizovaná s ročníkmi 1. až 9. V súčasnosti má cca 307 žiakov. Okrem  5 a 6.  ročníka sú v každom ročníku  dve triedy. Budova a areál školy sa nachádzajú na okraji mesta. Na škole pracuje 30 pedagogických zamestnancov a 13 nepedagogických zamestnancov, 2 odborní zamestnanci – školský psychológ na plný úväzok, špeciálny pedagóg na čiastočný úväzok. Súčasťou školy je školská jedáleň a školský klub detí.

 Hodnotenie uplynulého obdobia

          Pri hodnotení výchovno-vzdelávacích  výsledkov za uplynulé obdobie možno  konštatovať, že  úlohy, ktoré  boli vytýčené  plánom práce sa vo väčšej  miere  splnili.  Vo  svojej   činnosti  sme  kládli  dôraz   na komplexnosť   výchovného pôsobenia  a  na  splnenie výchovno-vzdelávacích cieľov.  Pri hodnotení  uplynulého obdobia  musíme upriamiť  pozornosť predovšetkým   na  problémy,  ktorých  riešenie  môže  v  značnej miere ovplyvniť  výsledky  školy  z  pohľadu    na  stav  mravnej,  ale aj rozumovej výchovy.

     V školskom roku 2015/2016 sa na našej škole ukončil projekt „PRINED- Projekt inkluzívnej edukácie“. Tento projekt bol veľkým prínosom pre školu, nakoľko na našej škole pôsobili pedagogickí asistenti a odborní zamestnanci –  sociálni pedagógovia a školskí psychológovia. Týmto projektom sa zvýšila starostlivosť aj o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia nie len počas vyučovania ale aj  mimo vyučovania. Kvalitná príprava žiakov na vyučovanie aj za pomoci našich pedagógov prispela k dosiahnutiu lepších výsledkov výchovných aj vyučovacích. Skvalitnila sa spolupráca s rodičmi žiakov, s Centrom pedagogicko-psychologickej poradne v Trebišov ako aj s miestnym komunitným centrom  pri riešení hlavne výchovných problémov žiakov. Rozšírila sa ponuka krúžkov, v rámci projektu získala škola didaktické  a učebné pomôcky. V školskom roku 2016/2017  škola v rámci projektu: „ V základnej škole úspešnejší“ požiadala o finančné prostriedky na krytie miezd pre troch asistentov učiteľa a jedného školského psychológa so zámerom skvalitniť prístup a začlenenie žiakov zdravotne znevýhodnených do bežnej triedy. Od 1.februára 2018 na základe schválenej žiadosti o NFP sa začal realizovať projekt pod názvom: „Zabezpečenie a podpora vzdelávacieho procesu so špeciálnym dôrazom pre žiakov so ŠVVP.

Názov operačného programu

Operačný program Ľudské zdroje

 

Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Kód projektu v ITMS2014+: 312011H914

 

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa

Prioritná os: 1. Vzdelávanie

Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška  poskytnutého nenávratného finančného príspevku)

Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 137 880,00 EUR.

NFP maximálne do výšky 130 986,00 EUR.

Ciele projektu

Zlepšiť výsledky a kompetencie detí s ŠVVP na našej škole, zvýšiť inkluzívnosť a vytvoriť im rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

 

 

Hlavná cieľová skupina: 50 žiakov s ŠVVP, z toho 5 žiakov so závažnými zdravotnými znevýhodneniami a odporúčaním od CŠPP.

Vedľajšie cieľové skupiny: rodičia (zákonní zástupcovia) dotknutých žiakov, 1 školský psychológ, 3 asistenti učiteľa, pedagogický zbor našej školy, širšia verejnosť.

 

Stručný opis projektu:

 1. Ciele

Cieľ aktivity 1: Zlepšiť podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečenie individuálneho prístupu pre 5 žiakov so závažnými zdravotnými znevýhodneniami                        v súvislosti s ich integráciou do hlavného prúdu vzdelávania.

Cieľ aktivity 2: Zabezpečiť maximálne možné podmienky pre integráciu do hlavného prúdu vzdelávania a zabezpečiť individuálny prístup pre 50 žiakov s ŠVVP, z toho 5 žiakov                     so závažnými zdravotnými znevýhodneniami na našej škole.

 1. Plánované aktivity

Hlavná aktivita 1: Výchovno- vzdelávacie činnosti zamerané na podporu žiakov                   so ŠVVP s odporúčaním na asistenta učiteľa.

Aktivita je zameraná na vytvorenie a obsadenie 3 pracovných pozícií asistenta učiteľa.   

 

Hlavná aktivita 2: Podporné činnosti zamerané na rovnosť príležitostí vo výchovno- vzdelávacom procese.

Aktivita je zameraná na vytvorenie a obsadenie 1 pracovnej pozície školského psychológa.

 

      Jedným  z hlavných  faktorov,  ktorý  vplýva na  úroveň zvyšovania rozumovej  výchovy a  chápavosť žiakov  v škole  je i stupeň ovládania vyučovacieho  jazyka,  ako  to   konštatovala  aj  inšpekcia,  ktorá  sa uskutočnila na  škole  so  zámerom  zisťovania  úrovne problémov komunikácie  v slovenskom jazyku.  Z tohto dôvodu  zostáva i naďalej  v  platnosti  plnenie  úlohy  rozvoja  komunikatívnej stránky jazyka vo všetkých predmetoch. Je to  jedna z úloh, od ktorej v značnej miere závisí úspešnosť žiakov i efektívnosť práce učiteľov.  So zámerom prispieť k rozvoju čitateľskej gramotnosti žiakov sa počas školského roka realizovali aktivity nie len počas vyučovacieho procesu ale aj v rámci školskej knižnice či školského klubu detí.  

Materiálno-technické vybavenie a aktivity školy so zámerom zabezpečiť vhodné podmienky   pre výučbu:

            Výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu okrem metód a foriem práce ovplyvňujú i použité materiálne prostriedky. Oblasť vybavenia školy didaktickou technikou sa rieši postupne. Všetky učebne sú vybavené IKT s pripojením na internet. Škola využíva pri zabezpečení učebných pomôcok všetky možné dostupné zdroje. Postupne priebežne dopĺňa kabinetné zbierky aspoň o najnevyhnutnejšie moderné učebné pomôcky.

         V roku 2004 škola v rámci projektu "Počítače pre školy", získala od Spoločnosti Deutsche Telekom AG 6 počítačov a techniku na vytvorenie počítačovej učebne s pripojením na internet. V nasledujúcom šk. roku sme uspeli v projekte Otvorená škola:   Infovek 2005 a neskôr v projekte Digitálni štúrovci 2006, čím sme získali finančné prostriedky  na vybavenie učebne ďalšími počítačmi. V roku 2009 škola získala v rámci Národného projektu Modernizácia vzdelávania na základných školách 8 počítačových zostáv, jeden dataprojektor a 3 notebooky.  V spolupráci  s MPC škola v rámci Národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov získala pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov dva notebooky. V spolupráci s Ústavom informatizácie prognóz školstva v rámci projektu: Rozvoj informatizácie regionálneho školstva škola získala ďalšie štyri počítačové zostavy, wifi a antivírusový softvér NOD. V školskom roku 2013/2014 získala škola v rámci spolupráce so Štátnym pedagogickým ústavom z projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov dva notebooky a jeden dataprojektor. Prínosom pre školu v šk. roku 2013/2014, ale aj v ďalšom školskom roku 2014/2015 boli projekty, do ktorých sa zapojili pedagogickí zamestnanci našej školy a to: Národný projekt Elektronizácie vzdelávacieho systému regionálneho školstva a Národný projekt pre všeobecno-vzdelávacie predmety s využitím Planéty vedomostí v rámci Digipédie - digitalizácie školstva, Národný projekt – Aktivizujúce metódy výchovy. Prínosom sú štyri interaktívne tabule s ozvučením učební a dataprojektormi, 3 notebooky pre učiteľov, ktorí budú realizovať v rámci spomínaných projektov rôzne aktivity. V rámci vlastných možností zakúpila škola 7 notebookov, 6 dataprojektorov,  štyri  tlačiarne. Pre ekonomické oddelenie boli zakúpené dva počítačové zostavy aj s úložným diskom.

V rámci projektu PRINED – projekt inkluzívnej edukácie v spolupráci s MPC, ktorý sa realizoval aj v danom školskom roku do konca novembra 2015, získala škola  učebné pomôcky do výšky 10 000,-€ na vybavenie novej cvičnej kuchyne pre pracovné vyučovanie – domáce práce ako aj pracovné náradie a materiál na vyučovanie pestovateľských prác a technických prác, ako aj materiál pre tvorivé aktivity na rozvoj zručností  žiakov v oblasti umeleckých a športových aktivít a didaktické hračky.

Športové vybavenie škola získala aj z Národného projektu – Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy. 

V školskom roku 2016/2017 bola podaná žiadosť:

- o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a dielne prostredníctvom mesta Čierna nad Tisou v celkovej sume cca 70 000€.

V mesiaci júl 2018 bola žiadosť o NFP schválená MP a RV   SR vo výške 66 997,80 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 70 524,00 EUR. Žiadateľom NFP bolo mesto Čierna nad Tisou.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC22-2016-13

Cieľom je zabezpečenie vybavenia novej dielne a jazykovej učebne.

Aktivity týkajúce sa uvedeného projektu budú realizované od septembra 2018.

V  školskom roku 2017/2018 zvýšená pozornosť bola venovaná úprave prostredia veľkej telocvične,  kde prebehla hygienická maľba. Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia sa opravili chodby, kde  je zastaralá a značne opotrebovaná podlahová krytina. V druhom polroku šk. roka sa podarilo zakúpiť 6 sád školského nábytku do kmeňových učební v sume 10 000€.  Do učebne M2 bola zakúpená interaktívna tabuľa s cieľom modernizácie vyučovania fyziky a matematiky. Zakúpil sa 1 dataprojektor do učebne dejepisu.

 

 

Modernizácie a rekonštrukcie objektov, v ktorých sídli škola:

 

 Aktívna práca zo strany zriaďovateľa ako aj školy pri riešení pretrvávajúcich stavov:

      V roku 2009 bola zmodernizovaná a presťahovaná do iných priestorov školská knižnica, do ktorej boli zriaďovateľom zakúpené 3 počítače. Knižnica sa v súčasnosti využíva nielen na mimoškolské aktivity, ale aj v edukačnom procese školy.

      V roku 2010 sa v spolupráci so zriaďovateľom zrealizovala rekonštrukcia kotolne, čím sa škola osamostatnila z hľadiska vykurovania objektov školy.

       Od začiatku roka 2011 sa postupne realizovala oprava a výmena okien v učebniach, kabinetoch, na chodbách novej a starej školskej budovy. Vymenili sa aj vchodové dvere. V dôsledku havarijného stavu došlo aj  k  oprave  strechy na novej školskej budove a   na veľkej telocvični. V školskom roku 2013/2014 sa začala realizovať aj prvá etapa Rekonštrukcie Školskej jedálne, ktorá je súčasťou základnej školy.  Znížil sa strop v školskej kuchyni a vymenila sa zastaralá vzduchotechnika za novú modernejšiu. V rámci ďalšej etapy sa vymenili okenné konštrukcie,  nová dlažba bola zrealizovaná v sklade a v predsieni kuchyne.  Zakúpilo sa moderné nerezové vybavenie, ktoré vyhovuje hygienickým normám.

       V mesiaci november 2013 do priestorov v starej budove na poschodí, v ktorých prebehla  rekonštrukcia, bola premiestnená miestna materská škôlka.

        V mesiaci december 2014 riešila škola aj havarijný stav časti kanalizačného potrubia, ktoré bolo čiastočne vymenené. Počas školského roka 2014/2015 bola vytvorená nová cvičná kuchyňa pre realizáciu mimoškolských aktivít aj do budúcna s cieľom využitia  vo vyučovacom procese. Plánovaná  hygienická maľba prebehla v štyroch učebniach. Teplá úžitková voda sa zaviedla k umývadlám sociálnych zariadení pri veľkej telocvični, v ktorej boli vymenené okenné konštrukcie, zabezpečilo sa zatemnenie a sfunkčnil sa ventilátor.

      V školskom roku 2015/2016 sa postupne vymenili ďalšie okná. Tým sa dosiahlo, že približne 90% všetkých okien v budovách bolo vymenených od roku 2011. Prebehla obnova sociálnych zariadení vo veľkej telocvični a zriaďovateľ v areáli školy za pomoci finančnej podpory splnomocnenca vlády pre šport postavil multifunkčné ihrisko. V školskej jedálni sa vymenili výdajné okná a zakúpili sa 3 nerezové stoly.

V školskom roku 2016/2017 prebehla oprava sociálnych zariadení dievčat v starej budove. V rámci modernizácie telocviční sa prostredníctvom zriaďovateľa zakúpilo vybavenie do telocvične v sume 3900€. Školský nábytok ako aj vybavenie školskej jedálne boli riešené prostredníctvom zriaďovateľa.  Mesto Čierna nad Tisou získalo sponzorský dar – školský nábytok od maltézskych rytierov zo Švajčiarska.

            V školskom roku 2017/2018 v rámci havarijných stavov sa riešila ďalšia výmena okien v šatniach a ostatných priestoroch, opravy kanalizačných potrubí a dažďových odtokov, ktoré podmývali novú budovu. Modernizoval sa školský nábytok v 6 kmeňových učebniach v hodnote cca 10 000€. V školskej jedálni bol vymenený starý varný kotol za nový elektrický varný kotol a zakúpil sa aj nový elektrický sporák.  Z prostriedkov združenia rodičov školy sa zakúpilo vertikálne žalúzie do školskej jedálne

V školskej jedálni sa odmontovala sa stará vzduchotechnika a zabezpečila sa tepelná pohoda namontovaním piatich radiátorov.  Opravila sa čiastočne strecha na novej budove, ktorá opätovne začala zatekať nad skladom učebníc a aj nad učebňami M1 až M4. Opravila sa kanalizácia a odtoky dažďovej vody, ktoré boli už v havarijnom stave, čím sa zamedzilo podmáčaniu budovy.  

  Napriek tomu je v dohľadnej dobe nevyhnutná generálna oprava celého objektu, čo sa týka interiéru, podláh sociálnych zariadení a ako aj exteriéru,  čo sa týka oplotenia areálu školy a úpravy ihrísk, ktoré škola používa. Hlavným nedostatkom zostáva naďalej vybavenie odborných učební fyziky, chémie.

 

 Aktivity v oblasti  výchovno- vzdelávacieho procesu:

     V  učebných plánoch bola spracovaná a následne vo vyučovacom   procese  zrealizovaná   oblasť  environmentálnej  výchovy, výchovy k zdravému životnému štýlu, prevencií prosociálnych javov,  osobnostného a sociálneho rozvoja, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, dopravnej výchovy ako aj finančnej gramotnosti.

     V rámci spolupráce s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie /VÚDPaP/ sa na našej škole začal v šk. rokoch 2013/2014 a 2014/2015 realizovať národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Prioritným zameraním národného projektu je zvýšenie zamestnávateľnosti žiakov a efektívna príprava žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre trh práce, prevencia pred nezamestnanosťou podporou kariérového poradenstva. Jedným  z hlavných cieľov je aj digitalizovať prostredie aj diagnostické nástroje využívané v systéme výchovného poradenstva a prevencie.

     V oblasti výchovy žiakov, so zameraním na etickú výchovu, zdravotnú výchovu, dopravnú výchovu s cieľom využívať aktivizujúce metódy výchovy, získala škola edukačný balíček v rámci národného projektu AMV,  ktorý budú vyučujúci v rámci aktivít projektu využívať aj vo vyučovacom procese.

     S cieľom  skvalitnenia výchovy cudzích jazykov sa vyučujúci cudzích jazykov na II. stupni ZŠ zapojili v šk. roku 2014/2015 do národného projektu Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách. V rámci uvedeného projektu škola získala didaktický balíček s digitálnym obsahom. Projekt ponúka učiteľom nové metódy a nástroje ako jednoducho urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie.

      Od mája 2016 až do súčasnosti  učitelia 1. stupňa v rámci projektu „ Moja prvá škola“ využívajú vzdelávací portál Kozmix vytvorený pre potreby výučby na 1. stupni, ktorý obsahuje viac ako 500 lekcií s animáciami, interaktívnymi cvičeniami a pracovnými listami. Škola v rámci projektu získa:

 • bezplatné učebné materiály,
 • bezplatné semináre,
 • bezplatný prístup na portál kozmix.sk,
 • bezplatnú kolekciu bádateľských projektov,
 • profesionálnu podporu pre pedagógov,
 • inováciu vo výučbe,
 • zvýšenie aktivity školy pre rodičov,
 • súťaž pre učiteľov a žiakov.

 

Aktivity v oblasti výchovno- vzdelávacej

       Od školskom roku 2013/2014 sa naša škola v spolupráci s NUCEM aktívne zapája   do národného projektu, ktorý je zameraný na elektronické testovanie z oblasti Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami.      V  november 2017 a máj 2018  sa aj na našej škole realizovalo  elektronické testovanie žiakov 5. až 9. ročníka.

       V spolupráci s firmou EXAM  sa v školskom roku 2017/2018 realizovalo KOMPARO - testovanie žiakov 8. a žiaci 4. ročníka. V školskom roku 2015/2016 boli žiaci 4. ročníka testovaní z čitateľskej gramotnosti PIRLS. Výsledky budú známe v októbri 2018. V apríli 2018 sa uskutočnilo  na našej škole testovanie PISA – medzinárodná štúdia v oblasti vzdelávania, ktorá skúma výsledky žiakov vo veku 15 rokov. Výsledky dosiahnuté v testovaní žiakov poukazujú na silné, ale aj slabé stránky našej školy, žiakov a pedagogických zamestnancov. Získali sme cennú spätnú väzbu, objektívne dáta o tom, aká je úroveň vedomostí žiakov v porovnaní s inými porovnateľnými školami.

       Z celkového počtu 311 žiakov prospelo 298 žiakov.   Neprospeli 3 žiaci. Zníženú známku   zo správania mali 3 žiaci na konci školského roka  Podľa poznatkov  z hospitačnej činnosti i sledovania vývoja školskej úspešnosti žiakov  je potrebné  zo  strany vyučujúcich naďalej viac  pozornosti venovať slabším žiakom   za účelom ich začlenenia medzi priemer. Potrebné je využívať omnoho viac aktivizujúcich metód, ako aj dostupnú didaktickú techniku a učebné pomôcky, hoci zastaralé, ale funkčné, ktoré sa nachádzajú v kabinetných zbierkach učebných pomôcok jednotlivých predmetov.

     Vývoj  prospechovosti  ukazuje,  že  zvyšovanie  úrovne rozumovej výchovy  musí prebiehať  súbežne so  zvyšovaním úrovne  požiadaviek na vedomostnú úroveň žiakov už    od 1.  ročníka.

     K plynulému prechodu žiakov z prvého na druhý stupeň by malo napomôcť aj zjednotenie princípov hodnotenia na 1. a 2. stupni, ku ktorému došlo aj z iniciatívy vedenia v spolupráci s metodickými orgánmi pracujúcimi na našej škole v  školskom roku 2012/2013. Vypracovali sa aj spoločné kritériá na hodnotenie projektov, ktoré sú pomôckou pre vyučujúcich pri hodnotení projektov v rámci  projektového vyučovania. Hlavným cieľom bolo odstrániť nejednotnosť hodnotenia žiakov vyučujúcimi a určiť jasné kritériá, ktoré vedú k objektívnemu hodnoteniu žiakov školy. Naďalej sa kládol dôraz na jednotné a spravodlivé hodnotenie žiakov. Tejto problematike sa venovali aktívne metodické združenia a predmetové komisie pôsobiace na našej škole aj v školskom roku 2017/2018. Ďalším krokom bolo spracovanie podkladov k frekvencii výskytu previerok a testov v jednotlivých vyučovacích predmetoch s cieľom dosiahnuť jednotnosť v práci učiteľov. Zjednotil sa aj postup a kritériá hodnotenia žiakov v predmete anglický jazyk na 1. a 2. stupni.

      Za  jednu z  hlavných úloh pre nastávajúce obdobie vo výchovno-vzdelávacej oblasti je  potrebné naďalej považovať systematickú modernizáciu vyučovacieho procesu, zamedzovanie verbálnemu vyučovaniu dôkladnou   prípravou   naň, podporovaním samostatnosti, tvorivosti a aktivity žiakov. Veľmi dôležitá je pre formatívne hodnotenie žiakov učiteľmi spätná väzba, ktorá poukazuje na nedostatky vo vedomostiach a zručnostiach žiakov.

     V rámci vyučovacieho procesu sa v niektorých predmetoch využívalo aj projektové vyučovanie, ktoré malo úspech u žiakov aj  v oblasti Umenia a kultúry, Človek a svet práce.

      V školskom roku 2017/2018 sa častejšie využívali aj iné formy výučby: hlavne exkurzie, ktoré boli realizované na 1. aj 2. stupni v predmetoch slovenský jazyk, vlastiveda, prírodoveda, geografia, dejepis, občianska náuka.     

     Školská knižnica bola prístupná pre žiakov školy aj deti mesta v poobedňajších hodinách. S cieľom zvýšiť záujem u žiakov o čítanie kníh bola prístupná žiakom knižnica aj počas krúžkovej činnosti, ako aj počas pobytu v školskom klube detí.

    Z  výsledkov  vstupných, štvrťročných, riaditeľských a výstupných previerok  realizovaných  v  minulom  školskom  roku  v jednotlivých predmetoch  a ročníkoch vyplýva,  že jednou   z  hlavných a trvalých  úloh  školy  je   sústavné  zvyšovanie  úrovne  a účinnosti výchovnovzdelávacej  práce  v  každom  vyučovacom  predmete i ročníku.  

      Dôraz sa kládol na vstupné aj výstupné previerky hlavne v predmetoch teoretickej povahy, kde sa sledoval rozvoj čitateľskej ako aj matematickej gramotnosti  žiakov. Pre žiakov   9. ročníka bol realizovaný riaditeľský test pred hlavným testovaním v predmetoch slovenský jazyk a matematika. Žiaci nižších ročníkov, konkrétne 4. a 8. ročníka, mali možnosť zapojiť sa    do celoplošného testovania v predmetoch matematika a slovenský jazyk – KOMPARO.

     V  organizácii  vyučovacích  jednotiek,  z  hľadiska  štruktúry, je potrebné  viac  času  venovať  precvičovaniu  nových poznatkov a ich praktickej aplikácii. Nedostatkami sa bude potrebné  zaoberať i na zasadnutiach jednotlivých metodických združení a predmetových komisií.  K nim prijímať opatrenia a následne kontrolovať odstránenie nedostatkov. Pozornosť je potrebné naďalej upriamiť na konktretizáciu úloh, ktoré vyplývajú z cieľov. Kontrolovať plnenie s dôrazom  na termíny a zodpovednosť, s vyvodením prijatých opatrení a ich následným splnením.

     Možno  konštatovať, že  vedomostná úroveň žiakov za posledné roky sa udržala približne na rovnakej úrovni, a to aj z pohľadu  výsledkov prijímacích  skúšok, kde  naši  žiaci  boli pomerne  úspešní. V školskom roku 2017/2018 ukončilo v 9. ročníku 25 žiakov povinnú školskú dochádzku a pokračujú na SOŠ 11 žiakov. Na gymnáziá boli prijatí 13 žiaci. V nižších ročníkoch ukončili školskú dochádzku 7 žiaci a pokračujú z toho  na osemročnom gymnáziu 4 žiaci  z piateho ročníka, 1 žiak na bilingválnom gymnáziu z 8. ročníka a dvaja žiaci ukončili povinnú desaťročnú  školskú dochádzku a nepokračujú v štúdiu.

     V oblasti výchovného poradenstva a profesijnej orientácie, ako aj práce so žiakmi zo zdravotným znevýhodnením s počtom 26 sa realizovali rôzne aktivity hlavne v spolupráci s CPPPaP Trebišov a CŠPPaP Poľná v Trebišove. So žiakmi 9. ročníka boli realizované aktivity na správnu voľbu povolania aj v úzkej spolupráci s ÚPSVaR a okolitými strednými odbornými školami a gymnáziom.

     V  oblasti mravnej  výchovy  boli  žiaci vedení  k samostatnosti, dobrému  vzťahu   k  učeniu,  k  práci  vôbec,  k  pochopeniu života, k tvorivosti, k úcte  k starším i k sebe navzájom.  I v tejto oblasti sa prejavili niektoré nedostatky v správaní  žiakov, kde počas školského roka boli prijaté opatrenia, a 3 žiakom na konci školského roka bola navrhnutá pedagogickou radou znížená známka zo správania. Počas školského roka bolo udelených 6 pokarhaní riaditeľom školy a 14 pokarhaní triednym učiteľom.

     Vo  všetkých  činnostiach  sme   venovali  náležitú  pozornosť  i estetickej  výchove.   Viedli  sme  žiakov   k  vytváraniu  kultúrneho životného prostredia, čo  je v meste Čierna nad  Tisou zvlášť aktuálna úloha.

     Rozvoju telesnej a športovej výchovy napomáhalo i pravidelné zapájanie sa do športových súťaží organizovaných na úrovni okresu, kraja ako aj na celoslovenskej úrovni, zapájanie sa do  mimoškolských  telovýchovných  aktivít.  Realizovali sa aj cvičenia OŽaZ v jesennom a letnom období. V školskom roku 2017/2018 sa realizoval lyžiarsky  výcvik v lyžiarskom stredisku vo Vyšnej Slanej pre 27 žiakov 7.  ročníka, ktorý bol finančne dotovaný MŠ VV a Š SR. Pre žiakov 3. a 6. roč. v počte 40 sa realizoval plavecký výcvik v Thermalparku Šírava. Pre žiakov 4.ročníka v počte 26 sa realizovala Škola v prírode v Drienici.

     Kladne  možno hodnotiť  aj prácu  v oblasti  protidrogovej prevencie a prosociálnych javov. Všetky negatívne javy vyskytujúce sa na našej škole v hodnotenom období boli riešené v úzkej spolupráci s vedením školy, koordinátorom, výchovným poradcom, odbornými zamestnancami  a rodičmi. Často boli k riešeniu prizvaní aj odborníci, väčšinou z CPPP a P v Trebišove alebo z Mestskej polície, z Obvodného oddelenia policajného zboru v Kráľovskom Chlmci, zo Železničnej polície Čierna nad Tisou, zo sociálnej kurately,  ako aj z regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

     Pri rôznych aktivitách sa využila aj spolupráca s  neziskovými organizáciami a to: Unicef, Liga proti rakovine.

          Oblasť  školskej  dochádzky  bola  pravidelne  mesačne  sledovaná a vyhodnocovaná  zástupcom riaditeľa  školy.  Za daný školský rok bolo spolu vymeškaných 34 282 hodín z toho 653 neospravedlnených hodín.  V danej oblasti, oproti predchádzajúcemu obdobiu, došlo k zhoršeniu. Z uvedeného dôvodu je potrebné upriamiť pozornosť na úzku spoluprácu triednych učiteľov s rodičmi žiakov za pomoci odborníkov  a miestneho komunitného centra.

          Plneniu úloh výchovno-vzdelávacej práce napomáhala i činnosť ŠKD, kde vychovávateľky   vo  zvýšenej  miere  dbali  na  vytváranie  uvedomelej disciplíny a pestovanie zodpovednosti žiakov za školskú prácu.

             V danom školskom roku pracovali na našej škole aj 4 asistenti učiteľa, ktorí boli pričlenení k žiakom zdravotne znevýhodneným, ktorí boli začlenení v bežnej triede v ročníkoch v 1. až 4.   U týchto žiakov došlo  k výraznej zmene pri zvládaní základného učiva a postupne dosahovali aj vďaka zvýšenej starostlivosti aj zo strany odborných zamestnancov úspechy pri nadobúdaní nových vedomostí a zručností. Starostlivosť o žiakov zdravotne znevýhodnených a zo sociálne znevýhodneného prostredia  bola zabezpečená aj špeciálnym pedagógom na čiastočný úväzok počas školského roka  ako aj školským psychológom od 1. júla 2018.

              Aktívna bola naďalej aj mimoškolská práca učiteľov, čo sa týka prípravy nadaných a talentovaných žiakov na rôzne súťaže, úspech mala aj krúžková činnosť. V školskom roku 2017/2018 pracovalo na našej škole 18 krúžkov. Ich práca sa odrazila a prejavila aj  pri rôznych aktivitách: pri príprave programov na tradičné školské akcie, pri estetickej úprave interiéru, ale aj exteriéru školy, pri rozvíjaní vlasteneckej výchovy a regionálnej výchovy, ako aj športovej činnosti, tak aj v umeleckej, v speváckej a tanečnej činnosti.

               Počas tohto školského roka sa naďalej diskutovalo o inovovanom štátnom a školskom vzdelávacom programe a o zmenách, ktoré je nevyhnutné v nich previesť. Podporiť celoživotné učenie musí aj školské vzdelávanie, a to najmä tým, že vyzbrojí žiakov kvalitnými vedomosťami a zručnosťami, ktoré sa naučia používať v jednoduchých školských úlohách, ktoré neskôr budú využívať počas celého života priamo v bežných situáciách, či v ďalších formách vzdelávania.

 

          Na  základe  analýzy  dosiahnutých   výsledkov  v  školskom  roku 2017/2018,  pedagogicko-organizačných  pokynov  pre  školy  a školské zariadenia  MŠ VV a Š SR 
 pre šk. rok 2018/2019 si stanovujeme v oblasti výchovy a vzdelávania tieto úlohy:

 

 1. Pozornosť venovať zmenám doplneniam zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/v znení neskorších predpisov a ostaným legislatívnym predpisom týkajúcich sa základnej školy a školských zariadení / školský klub deti, zariadenie školského stravovania./.
 2. Zvýšenú pozornosť venovať tvorbe inovovaného školského vzdelávacieho programu pre 1.až 4. a 5. až 8. ročníku ZŠ v zmysle § 7 a  § 8 Zákona o výchove a vzdelávaní. Zvýšenú pozornosť venovať dôslednému vypracovaniu celého inovovaného školského vzdelávacieho programu v súlade so štátnym vzdelávacím programom.
 3. V  9. ročníku  nižšieho stredného vzdelávania naďalej zvýšenú pozornosť venovať školskému vzdelávaciemu programu a revidovať ho podľa potreby a požiadaviek v zmysle § 7 a § 8 zákona o výchove a vzdelávaní.
 4. Kvalitu a efektívnosť vyučovacieho procesu postupne zabezpečiť odporúčaným vybavením vhodných priestorov podľa potrieb a možností školy do piatich  rokov od platnosti inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.
 5. Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov za účelom skvalitňovania pedagogického procesu. Využívať všetky formy kontinuálneho vzdelávania. Podporovať zvyšovanie profesijných kompetencií všetkých pedagogických ale aj odborných zamestnancov .
 6. Prezentovať, rozširovať a adaptovať najlepšiu národnú a medzinárodnú pedagogickú prax v škole a v školskom klube detí.
 7. Sústrediť pozornosť na kvalitu riadenia pedagogického procesu, na dôkladnú analýzu výchovno-vzdelávacieho procesu, účelné plánovanie, následnú kontrolu, zber informácií a objektívne hodnotenie. Pri hodnotení žiakov sa riadiť platnými metodickými pokynmi a usmerneniami.
 8. Zvyšovať úroveň vyučovacieho procesu cez modernizačné prvky a využitie najnovších poznatkov pedagogickej vedy v praxi aj s využitím dostupných učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky.  
 9. Upriamiť pozornosť na činnosť metodických orgánov na škole a na ich poslanie v oblasti metodiky a riadenia vyučovacieho procesu -posilniť autonómnosť metodických orgánov a ich participáciu na zefektívnení celkovej práce školy. Ich činnosť zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov a vykonávať dôslednú analýzu zistení.
 10. Zvýšiť nároky na vzdelanosť žiakov s cieľom získania funkčnej gramotnosti.  Obohatiť vzdelávanie žiakov tak, aby vedeli získané vedomosti a zručnosti vhodne využívať  pri riešení náročných a komplexných úloh. Pripraviť sa na skúšku testovania žiakov v 5.ročníku,  na celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka, aj na ďalšie medzinárodné merania.
 11. Zamerať sa aj na témy Národného štandardu finančnej gramotnosti a spracovania v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch.
 12. Zvýšenú pozornosť venovať zapracovaniu prierezových tém do jednotlivých učebných predmetov. Pozornosť venovať témam s multikultúrnou výchovou, témam osobnostného a sociálneho rozvoja,  výchove v duchu humanizmu, a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzaniu všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. Pozornosť venovať aj výchove k zdravému životnému štýlu, protidrogovej prevencii, prevencii a riešeniu šikanovania žiakov na škole, prevencii užívania alkoholu a tabaku, environmentálnej výchove, dopravnej výchove, výchove k manželstvu a rodičovstvu a ochrane života a zdravia. Informovať žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch dopingových látok.
 13. Vo všetkých ročníkoch a predmetoch dbať na rozvoj komunikatívnej zložky vyučovacieho jazyka. Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať vo všetkých vyučovacích predmetoch. Systematicky budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolských aktivít. Zapojiť sa do súťaže česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy a do súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice v súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc.
 14. Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školskom klube detí.
 15. Klásť dôraz na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectvaobčianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v štátnom a materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenie, znášanlivosti a tolerancie. V škole a školských zariadeniach uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie.
 16. Demokratizovať život školy vo vzťahu učiteľ – žiak a učiteľ – rodič žiaka. Zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych organizácií a širokej miestnej komunity. Realizovať aktivity na zistenie klímy v jednotlivých triedach ako aj určenie vzťahov v triede. Dôraz klásť pri mimoškolských aktivitách a aj vo vyučovacom procese na multikultúrnu výchovu.
 17. Zvýšenú pozornosť venovať deťom a žiakom s nadaním v intelektovej oblasti, v oblasti umenia a športu, ako aj  žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 18. Zintenzívniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagogických zamestnancov  aj pre zákonných zástupcov detí a žiakov zo SZP.
 19. Zvýšiť zapojenie žiakov a detí do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode. Realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Zapájať sa do kampaní: „Odstráň obezitu“ a projektu  „ Hovorme o jedle“, „Európsky týždeň športu“.
 20. Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka  vyhlásiť v spolupráci so školskou jedálňou tematické týždne zamerané povedomia detí a žiakov o význame školského stravovania, zdravej výživy a zdravých stravovacích návykov a tematické týždne na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny. Vymedziť priestory na propagáciu zdravého životného štýlu, realizovať prednášky a tvorivé aktivity.
 21. Implementovať celodenný systém výchovy a vzdelávania na prvom stupni.
 22. Zvýšenú pozornosť venovať materiálno-technickémupriestorovému zabezpečeniu  odborných učební prírodovedných predmetov  a dielne.

 Vzdelávacie oblasti

   Rozpracovanie úloh pre jednotlivé vzdelávacie oblasti

    Vzdelávacie oblasti sú okruhy,  do ktorých patrí problematika vyčlenená z obsahu celkového vzdelávania a formulovania kľúčových kompetencií.

  

A. Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia

        K základným funkciám slovenského jazyka patrí funkcia komunikatívna, kognitívna, reprezentatívna a estetická. V súčasnosti v jazyku zaberá popredné miesto funkcia komunikatívna, a to ústna a písomná. Vyučuje sa vo všetkých zložkách jazyka. Škola prostredníctvom literatúry, čítania a slohu spoluvytvára základ komunikačných schopností. Pomáha deťom objavovať určité hodnotové postoje k ľuďom a svetu, formuje literárne povedomie, vytvára osobnostný vzťah k literatúre, vzbudzuje etické a estetické cítenie.

    Cudzí jazyk poskytuje živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu v rámci Európskej únie. Umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície.

1. Na hodinách cudzieho jazyka využívať Európske jazykové portfólio ako nástroj autoevalvácie a podpory učenia sa cudzieho jazyka.

                                                                                                          T: stály

                                                                                                          Z: vyučujúci CJ         

2. Posilniť postavenie predmetu slovenský jazyk a literatúra, pretože ovládanie štátneho jazyka je predpokladom k zvládnutiu ostatných predmetov. Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením.

                                                                                                             T: stály

                                                                                                             Z: vyučujúci

         

 

3. Vo všetkých predmetoch dôsledne dbať na rozvoj komunikatívnej stránky jazyka  za účelom zvýšenia jazykovej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Klásť dôraz na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami a schopnosť prezentovať a argumentovať.

                                                                                                             T: priebežne

                                                                                                             Z: vyučujúci

 

4. Analýzou diktátov a previerok zvýšiť kvalitu a úroveň gramatickej zložky predmetu SJL.

                                                                                                             T: priebežne

                                                                                                             Z: vyučujúci

 

 

 

5. Pracovať s nadanými a talentovanými žiakmi. Zapájať žiakov do recitačných súťaží, do olympiády SJL, ANJ. Na vyučovacích hodinách využívať prácu s časopismi a zapájať sa  do projektov.

                                                                                                              T: priebežne

                                                                                                              Z: vyučujúci 1.-4.,

                                                                                                                      SJL,ANJ

 

 

 

 

6. Priebežne počas školského roka organizovať návštevy divadelných predstavení, literárnych podujatí.                  Vo vyučovacom procese využívať školskú knižnicu.

                                                                                                            T: priebežne

                                                                                                            Z: ved.PK SJL, ved.MZ

 

 

 

7. V druhom ročníku uskutočniť 2-krát diagnostiku čítania a v 3. a 4. ročníku previesť testy čitateľských zručností.

                                                                                                            T: november, máj

                                                                                                            Z: ved. MZ

                                                                                                         

 

8. Pri vyučovaní cudzieho jazyka venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby: myšlienkové mapy, projektové vyučovanie, inscenačné metódy a rolové úlohy.

                                                                                                            T: stály

                                                                                                            Z: vyučujúci CJ

 

9. Od prvého ročníka vyučovať anglický jazyk. Pri vyučovaní cudzieho jazyka v nižších ročníkoch využívať hravé formy vyučovania.    

                                                                                     T: september 2018, priebežne

                                                                                     Z: vedenie ZŠ,  vyučujúci ANJ na 1.st.  

 

10. Pri vyučovaní cudzích jazykov eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, jeho schopnosti a druh inteligencie.

                                                                                                            T: stály

                                                                                                            Z: vyučujúci ANJ,RUJ

 

 11. V rámci národného projektu „ Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“. V predmete slovenský jazyk a anglický jazyk realizovať aktivity súvisiace s plnením vytýčených úloh v danom projekte.

 

                                                                                       T: stály

                                                                                      Z: Mgr. Udvardyová, ved.PK SJL a CJ

 12. Zviditeľniť aktívnu prácu školy pre verejnosť formou zverejňovania článkov o aktivitách školy v školskom časopise a v regionálnych novinách alebo v učiteľských novinách.

                                                                                                             T: priebežne

                                                                                                             Z: Mgr. A. Hajdók

       Mgr. Udvardyová

13. Zorganizovať aktivity / besedy, konferencie, súťaže/ počas školského roka so zameraním na multikultúrnu výchovu v predmete slovenský jazyk a literatúra.

                                                                                                           T: X.2018

                                                                                                          Z: Mgr. Udvardyová

                                                                                                            PaedDr. V. Csanaková       

 

B. Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

        Predmet matematika je založený na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov pre rozvíjanie širokej škály žiackych schopností. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách blízkych svetu žiakov. Cieľom je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote.

     Jedným z cieľov predmetu informatika je zabezpečenie účelného a efektívneho používania IKT, poznanie možných rizík a ochrana pred nimi.

 

1. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívať dostupný digitálny vzdelávací obsah schválený ŠPÚ, ako aj dostupné počítačové programy.

                                                                                                           T: priebežne

                                                                                                           Z: vyučujúci

 

2. Vo výchovno – vzdelávacom procese využívať inovačné pedagogické metódy s využitím IKT a venovať primeranú pozornosť rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti.

                                                                                                           T: stály

                                                                                                           Z: vyučujúci

 

3. Zvýšenú pozornosť venovať problémovým úlohám – komentovať postupy, využívať rôzne spôsoby pri riešení úloh.

                                                                                                           T: stály

                                                                                                           Z: vyučujúci

 

4. Zvýšenú pozornosť venovať práci s nadanými a talentovanými žiakmi. Systematickou prácou a starostlivosťou o nich uskutočniť výber do súťaží a olympiád.

                                                                                                            T: priebežne

                                                                                                            Z: vyučujúci predmetov

 

5. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať stránky k bezpečnému používaniu internetu. Zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch kyberšikany či iného rizikového správania prostredníctvom nástrojov mobilnej komunikácie a internetu.

                                                                                                            T: stály

                                                                                                        Z: vyučujúci INF, tr. učitelia

6. Pri klasifikácii žiakov uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi.  Pri hodnotení využívať sebahodnotenie žiakov.

                                                                                                            T: stály

 

                                                                                                            Z: vyučujúci

7. V rámci predmetu matematika a ostatných prírodovedných predmetov realizovať aktivity súvisiace                          so zapojením školy do národného projektu „ Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“.

 

                                                                                                          T: stály

                                                                                                          Z: Mgr. Takáčová

 

 

 8. Realizovať projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti s využitím dostupných internetových stránok. Pri výučbe finančnej gramotnosti zvýšený dôraz klásť na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a ochrany spotrebiteľa.                                                     

                                                                                                           T: stály

                                                                                                            Z: vyučujúci, Mgr.Csanak

 

 

 

9. Zabezpečiť interné vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre oblasť finančnej matematickej a prírodovednej gramotnosti.

                                                                                                           T: do júl 2019

                                                                                                           Z: RŠ,

                                                                                                               PaedDr. Pavliková

 

 

C. Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

 

       Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú so skúmaním prírody. Žiaci poznávajú prírodu ako systém, ktorého súčasťou sú vzájomné premeny, pôsobia   na seba a ovplyvňujú sa.

       Cieľom vzdelávania je porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, zaujímať sa o prírodu a dianie v nej, získavať rôznymi formami informácie o nej.

        Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na ENV a vzdelávanie k rozvoju osobnosti, zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, čistú vodu, separáciu odpadov..., na vytváranie správnych postojov k životnému prostrediu. Spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami.

  

1.Na prvom stupni využívať zážitkové učenie, demonštračnú metódu, praktické metódy, brainstorming, myšlienkové mapy, exkurzie.

                                                                                                           T: priebežne

                                                                                                           Z: vyučujúci

 

2. Rozvíjať zručnosti žiakov, ktoré umožňujú riešiť problematiku životného prostredia školy a jej okolia. Získané skúsenosti využiť výchovne, viesť žiakov k priamej účasti na ochrane, tvorbe a zveľaďovaní svojho životného prostredia.

                                                                                                           T: priebežne

                                                                                                 Z: koordinátor ENV, vyučujúci

 3. Na druhom stupni /ISCED 2/ uskutočniť predpísaný počet praktických cvičení.

                                                                                                           T: priebežne

                                                                                                        Z: vyučujúci BIO,FYZ,CHE

 

 

4. Materiálne a personálne zabezpečiť problematiku ochrany života a zdravia. Spracovať harmonogram činnosti teoretickej prípravy a praktického cvičenia.

                                                                                                           T: do 15. 9.2018

                                                                                                           Z: ZRŠ

 

 

 

5.Organizovať exkurzie do chránených území regiónu pre žiakov I. aj II. stupňa. Oboznamovať sa s chránenými rastlinami, živočíchmi.

                                                                                         T: priebežne

                                                                                         Z: tr.učitelia,vyučujúci GEG, BIO,

                                                                                             Uč.1-4

 

6. Školskými aktivitami si pripomenúť Deň Zeme.

                                                                                                           T: apríl 2019

                                                                                                           Z: Mgr. Takáčová 

7. Spolupracovať s pracovníkmi Hvezdárne v Trebišove a v Košiciach. Organizovať besedy a exkurzie.

                                                                                                           T: priebežne

                                                                                                           Z: ZRŠ  

                                                                                                                

 

8. Zorganizovať pre žiakov rôzne aktivity s aktuálnymi témami v rámci výchovy k zdravému životnému štýlu.

                                                                                                           T: počas šk. roka

                                                                                                    Z: koordinátori ZŽŠ, vyuč.BIO

 

 

 9. V súlade s Národným programom duševného zdravia zorganizovať pre žiakov školy besedy o rizikách dospievania a podpore duševného zdravia s detskou lekárkou a pracovníkmi CPPPaP v Trebišove.

                                                                                                            T: počas šk. roka 

                                                                                                            Z: koordinátori ZŽŠ

                                                                                                                 výchovný poradca

 

                                                                                                         

10. Spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami. Realizovať environmentálny program školy. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomenej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na prevencie pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.

                                                                                                         

                                                                                                           T: počas šk. roka 

                                                                                                  Z: koordinátor ENV, vyučujúci

 

11. Motivovať a získavať žiakov pre ich aktívnu účasť na podujatiach environmentálneho charakteru mimo vyučovacích hodín.

                                                                                                          T: stály

                                                                                                          Z: vyučujúci

 

12. Podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať v oblasti organizovania dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi organizáciami v lokalite školy.

 

                                                                                                          T: stály

                                                                                                          Z: vyučujúci

 

13. Pri predmetoch BIO, FYZ a CHE /ISCED 2/ vysvetliť prácu s textom, postup  pri praktických cvičeniach,               pri projektoch.

                                                                                                            T: priebežne

                                                                                                            Z: vyučujúci predmetov

 

D. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť

 

               Cieľom tejto vzdelávacej oblasti je oboznámiť žiakov s vývojom ľudskej spoločnosti, s najvýznamnejšími spoločenskými javmi a procesmi, ktoré sa premietajú do každodenného života a vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou a spoločnosťou. Vzdelávacia oblasť otvára priestor pre kultivovanie individuálnych a spoločenských spôsobilostí, učí vidieť veci a javy vo vzájomných súvislostiach, ponúka argumenty, inšpiruje k tvorivému riešeniu otázok dôležitých pre vzdelanostnú spoločnosť.

  

1. Zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam, prevencie drogových a iných závislostí, prevencie kriminality. Prioritu zamerať na uplatňovanie tolerancie a antirasizmu.

 

                                                                                                 T: priebežne

                                                                                                  Z:Mgr.Csanak, Mgr.Hajdók

                                                                                                              

 

2. Za účelom prehlbovania výchovy k ľudským právam spolupracovať s organizáciami zaoberajúcimi sa ľudskými právami a právami dieťaťa (UNICEF). Zapojiť sa do projektu Škola spolupracujúca s UNICEF.

                                                                                                               T: priebežne

                                                                                                               Z: N. Pólyiová

 

 

 

3. Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie na škole. Organizovať aktivity so zameraním na uvedenú problematiku /besedy, exkurzie, diskusie, konferencie/.

                                                                                                T: priebežne

                                                                                                Z: Mgr. Csanak, Mgr. Hajdók

 

 

4.Viesť žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia.

                                                                                           T: priebežne

                                                                                           Z: tr. učitelia,vyučujúci OBN,DEJ

 

 

5. Pracovať s nadanými a talentovanými žiakmi. Zúčastniť sa dejepisnej a geografickej olympiády.

                                                                                             T: priebežne

                                                                                             Z: vyučujúci DEJ,GEG

 

 

 

6. Zapojiť sa do celoslovenskej súťaže Detský čin roka. Orientovať sa na formovanie humánneho správania sa žiakov k svojím rovesníkom, starším ľuďom, prírode a poskytovanie nezištnej pomoci.

                                                                                                   

                                                                                                T: priebežne

                                                                                   Z: vyuč. 1.-4.,yuč.SJL, ETV,OBN,

                                                                                     tr.učitelia              

 

 

7. Na začiatku školského roka oboznámiť žiakov a rodičov s Deklaráciou ľudských práv a práv dieťaťa.

                                                                                                                T: 3.september 2018,

                                                                                                            Triedne aktívy sept.2018    

                                                                                                                Z: triedni učitelia

 

8.Na hodinách geografie, občianskej náuky poukazovať na globálny problém zachovania života na Zemi. Uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP s využitím odporúčaných  metodík.

                                                                                                                T: priebežne

                                                                                                              Z: vyučujúci GEG, OBN

 

9. Podporovať a usmerňovať aktívnu prácu Žiackej rady.

                                                                                                                T: priebežne

                                                                                                                Z: Mgr.Csanak  

                                                                                                                     

 

 

10. Predchádzať diskriminácii žiakov so zdravotným postihnutím. Zabezpečiť väčšiu mieru individualizovanej podpory žiakov so zdravotným postihnutím. Zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času pre žiakov so zdravotným postihnutím a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

                                                                                                               T: stály

                                                                                                          Z: vedenie školy, vyučujúci

 

 

 11. Vo výchovno-vzdelávacom procese poskytovať žiakom zväčšený priestor na diskusiu o aktuálnych problémoch spoločnosti (najmä extrémizmu, imigrácie, vplyv médií a osobitne sociálnych médií na vytváranie postojov, korupcie a klientelizmus) a tým rozvíjať kritické myslenie a občianske kompetencie s dôrazom na budovanie osobnostných postojov a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie.

                                                                                                                      T: stály

                                                                                                                      Z: vyučujúci

                                                                                                        

 

E. Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra

 

           Dôležitým poslaním tejto oblasti je budovanie vlastnej kultúrnej identity, chápanie miesta súčasného umenia v živote žiaka a aktívna účasť na ňom, ako aj rozvíjanie schopnosti porozumieť iným kultúram.

     Základnou úlohou je viesť žiakov k schopnosti  a potrebe vnímať krásu. Pestovať v nich potrebu osobnej a spoločenskej estetiky.

 

1. V rámci hudobnej výchovy prehlbovať spontánny záujem o hudbu a tým posilňovať sluchovú gramotnosť žiakov. Zorganizovať 2-krát ročne výchovný koncert.

                                                                                   T: priebežne

                                                                                   Z: ZRŠ ,vyuč. HUV, VUM

 

2. Organizovať návštevy divadelných predstavení podľa ponúk a exkurzie pre žiakov veku primerane. Chápať význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti a v kultúre.

                                                                                                               T: priebežne

                                                                                               Z: vyuč.HUV, VYV, VUM, SJL

 

3. V rámci výtvarnej výchovy  vyjadriť vlastné a sprostredkované zážitky s využitím rozličných výtvarných techník. Aktívne  zapájať žiakov do výtvarných súťaží podľa propozícií.

                                                                                                              T: priebežne

                                                                                                             Z: vyučujúci VYV, VUM

 

 

 4. Aktívne spolupracovať so Základnou umeleckou školou v Čiernej nad Tisou
 pri realizácii výchovných koncertov, výstaviek výtvarných prác.  

                                                                                                               T: priebežne

                                                                                                               Z: vedenie školy, ŠKD

                                                                                                               vyuč. VYV, VUM, HUV        

 

5. V spolupráci s učiteľmi  a vedúcimi záujmových útvarov riešiť výzdobu /úpravu/ školy: chodieb, tried.

                                                                    T:  priebežne

                                                                    Z: S. Dulíková, DiS, vedúci krúžkov, yučujúci                                                                              Mgr. I. Hamiová

6. Realizovať aktivity s cieľom zachovávať  miestne a školské tradície a zabezpečiť aktívnu účasť  žiakov na realizovaných aktivitách . 

                                                                                                               T:  priebežne

                                                                                                               Z: ved.PK, MZ

                                                                                                                   tr. učitelia         

   7.Organizovať tradičné školské aktivity: Vianočná akadémia, Pasovanie prvákov, Slávnostná rozlúčka s deviatakmi, Haloowenská party, Maškarný ples, Deň matiek, Mikuláš, Škola hľadá talent

                                                                                     T: priebežne

                                                                                     Z: ved. PK vých. predmetov

                                                                                          vyuč. VYV,VUM,HUV

                                                                                          Tr. učitelia 

    

 

F. Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty

 

                Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou,  v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto.

 

1.  Pestovať u žiakov základné mravné hodnoty. Viesť s nimi otvorený dialóg primeraný ich úrovni a mravné postoje hodnotiť na základe konkrétnych prejavov. Dôsledne dodržiavať zásady rizikového správania na škole.

                                                                                                                T: priebežne

                                                                                                                Z: vyučujúci

 

 

2. Analyzovať stav mravnej výchovy na škole, a v prípade zistených nedostatkov prijať opatrenia   na ich odstránenie.

                                                                                                                T: priebežne

                                                                                                                Z: riaditeľ školy, VP

 

 

3. Na úvodných triednických hodinách veku primerane oboznámiť žiakov so školským poriadkom a vnútorným poriadkom školského klubu detí a jeho pravidlami.

                                                                                                                 T: 3.september 2018

                                                                                                                 Z: triedni učitelia

 

4. Pri vyučovaní etickej výchovy a náboženskej výchovy využívať zážitkové formy vyučovania. Zážitkovým učením podporovať pochopenie a zvnútornenie mravných noriem, a tým napomáhať osvojeniu správania sa,  ktoré je s nimi v súlade.

                                                                                                                 T: priebežne

                                                                                                                 Z: vyuč. ETV, NBV

 

5. Spoznávať efektívnu komunikáciu, dôvody a prvky prosociálneho správania primeraného veku. Klásť dôraz formovaniu spoločenstva žiakov.

                                                                                                                 T: priebežne

                                                                                                                 Z: tr.učitelia, vyučujúci

 

6. V spolupráci s CPPPaP v Trebišove realizovať preventívne aktivity v oblasti predchádzania obchodovania s ľuďmi a besedy na tému riziká práce v zahraničí a prevenciu pred neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou.

                                                                                                                  T: priebežne

                                                                                                                  Z: vedenie školy, VP

  

7. Pri  prevencii a pri riešení šikanovania žiakov v škole  využívať Školský program bezpečnosti a prevencie v súlade s Metodickým usmernením č.7/2006- R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v škole a školských zariadeniach.

                                                                                  

                                                                                                    T: stály

                                                                                                    Z: zamestnanci školy.

                                          

 G: Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce

 

              Cieľom je pripraviť žiakov na život v praxi, a na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu práce. Oblasť vzdelávania sa sústreďuje na to, aby žiaci dokázali pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, ale aj funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu.

 

1. Materiálne  zabezpečiť výučbu pracovného vyučovania a  techniky.                                                                                           

                 T: podľa potreby

                                                                                                                Z: vedenie školy

 

2. Na vyučovacích hodinách týkajúcich sa danej problematiky klásť dôraz na osvojenie základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných oblastiach. Pri organizácii a plánovaní práce viesť žiakov k bezpečnému používaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote.

                                                                                                  T: priebežne

                                                                                                  Z:vyuč.PVC,THD

 

3. Uskutočniť pre žiakov 8. a 9. ročníka besedu s pracovníkom CPPPaP v Trebišove       a s ÚPSVaR a SOŠ pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu.

                                                                                                                 T: priebežne

                                                                                                                 Z: výchovný poradca

 

 

 

 

 

4. Rešpektovať environmentálne hodnoty a chápať recykláciu materiálov a produktov. Zapojiť sa do zberu druhotných surovín.

                                                                                                                  T: priebežne

                                                                                                                  Z: koordinátor ENV

                                                                                                                      Pólyiová

                                                                                                                      tr. učitelia

 

 

H: Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb

 

             Vzdelávacia oblasť zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Dôraz sa kladie na základné informácie súvisiace so zdravým spôsobom života. Dôležitou úlohou je vytváranie vzťahu k pravidelnej pohybovej činnosti.

 

1. V oblasti telesnej a športovej výchovy sa zamerať na zdatnosť a pohybovú výkonnosť, pravidelné športové činnosti a zdravý životný štýl.

                                                                                                                T: priebežne

                                                                                                                Z: vyučujúci  TSV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozvíjať formy povinnej i nepovinnej telesnej výchovy. V spolupráci so školami v regióne sa zapájať do športových podujatí a aktivít. Zapojiť sa do Európskeho týždňa športu.

                                                                                                   T: priebežne

                                                                                                   Z:, vyuč.,TSV

 

 

 

3. Zorganizovať pre žiakov základný plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik a školu v prírode v súlade s bezpečnosťou a ochranou žiakov školy.

                                                                                             T: február-máj 2019

                                                                                             Z: , vyuč.TSV

 

 

4. Zorganizovať tradične XV. ročník futbalovej súťaže O putovný pohár ZŠ a VI. ročník volejbalovej súťaže pre zamestnancov škôl regiónu

                                                                                    T:  október 2018 -jún 2019

                                                                                    Z: vedenie školy,

                                                                                       ved.PK vých. predmetov, vyuč. TSV

 

 

5. Zabezpečiť účasť na športových súťažiach organizovaných OÚ a CVČ.

                                                                                             T: priebežne

                                                                                            Z: vedenie školy, vyuč.TSV

 

 

 

6. V rámci učebných osnov zorganizovať Ochranu života a zdravia pre žiakov vhodnou zážitkovou formou.

                                                                                                  T: október 2018, jún 2019

                                                                                                  Z: ZRŠ, vyučujúci

7. Zrealizovať návštevu DDI v Sobranciach pre žiakov 3. ročníka

                                                                                                 T: máj 2019

                                                                                             Z : tr.uč 3. r. a 4.r, ZRŠ              

                                                                 

 

 Prierezové témy                                                                                                               

 Prierezové témy sa prelínajú cez jednotlivé vzdelávacie oblasti. Sú zapracované do tematických výchovno – vzdelávacích  plánov jednotlivých vyučovacích predmetov. Ich realizácia sa uskutočňuje rôznymi aktivizujúcimi formami a metódami práce.

1. Multikultúrna výchova je začlenená v humanitných a spoločenskovedných predmetoch. Zaraďuje sa do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Cieľom prierezovej témy je výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných  aj nových kultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. V obsahovej a metodickej rovine pomocou vhodných príkladov sa využíva aj v prírodovedných predmetoch a výučbe jazykov.    

 2. Mediálna výchova sa prelína všetkými vyučovacími predmetmi. Jej cieľom je viesť žiakov k zmysluplnej orientácii v médiách, formuje sa schopnosť detí primerane veku posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavujú v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.

3. Osobnostný a sociálny rozvoj – rozvíja osobnostný potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Podporuje u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno –patologických javov. Cieľom je, aby žiak získaval a udržal osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. Témy sa prelínajú všetkými vzdelávacími oblasťami. Prakticky sa realizujú prostredníctvom cvičení, modelových situácií, diskusií, hier.

4. Environmentálna výchova – je prierezová téma, ktorá sa prelína všetkými predmetmi. Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu  ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné.

5. Dopravná výchova –úlohou výchovy je postupne pripraviť žiakov na samostatný pohyb v cestnej premávke. Ciele zahŕňajú oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Žiaci majú pochopiť funkcie dopravy, uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti, sformovať si mravné vedomie v danej oblasti, uvedomiť si význam technických podmienok dopravy.

6. Tvorba projektov a prezentačné zručnosti – prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme u žiakov rozvíjať – komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt. Žiaci sa naučia prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií.

7. Ochrana života a zdravia –sa realizuje prostredníctvom vyučovacích predmetov a samostatných organizačných foriem vyučovania –didaktických hier a účelových cvičení. Integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, pri pobyte a pohybe v prírode vzniknutých vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza.

8. Regionálna výchova – sa hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. Cieľom je vytvárať u žiakov predpoklady  na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.

9. Finančná gramotnosť – je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

10.  Výchova k manželstvu a rodičovstvu - dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov je príprava na zodpovedné partnerské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Pri realizácii témy je nevyhnutné vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga. Škola môže využiť aj pomoc alebo služby relevantných odborníkov.

         Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak: · osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti; · získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva; · osvojil zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality; · uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) živote.                            

 

 

 

 

V Čiernej nad Tisou dňa 30.08.2018

 

                                                                                                            Mgr.Silvia Bacskaiová

                                                                                                                   riaditeľ školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán pedagogických rád v školskom roku 2018/2019

 

    27.08.2018   

Program: 1. Otvorenie

                2. Plán prípravného týždňa

                3. POP na šk. rok 2018/2019                           RŠ

                4.  Vnútorný poriadok ŠKD na šk. rok 2018/2019                  RŠ

                5. Dodatok č.4 k organizačnému poriadku a štruktúra riadenia – zmeny RŠ

                6. Rôzne    

                    - informácia ku prebiehajúcim opravným a komisionálnym skúškam    ZRŠ  

                     - aktualizácia počtu žiakov po opravných skúškach, komisionálnych skúškach            

                7. Diskusia

                8.  Opatrenia

 

28.08.2018

 

               1. Organizácia vyučovania – upresnenie počtu žiakov, počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením, rozdelenie úväzkov, triednictva, pridelenie učební, šatní, delenie skupín, rozvrh

                                                                                                                                RŠ

              2. Školenie BOZP a PO pre zamestnancov školy                         Technik BOZP a PO

               3. Rôzne

               4. Diskusia

               5. Opatrenia

 

 

30.08.2018

 

                1. Metodický pokyn na vyplňanie pedagogickej dokumentácie              ZRŠ

                2. Interný predpis – určovanie dozoru a vypisovanie zastupovania        ZRŠ

                3. Plán práce školy na šk.rok 2018/2019        RŠ

                4. Plán práce ŠKD na šk. rok 2018/2019          ZRŠ       

                5. Rôzne                                        

               6.  Diskusia

               7. Opatrenia      

               8. Záver

31.08.2018

 

1.. Správa o VVČ za šk. rok 2017/2018 – doplnenie čerpania fin. prostriedkov a počty žiakov po ukončení opravných a kom. Skúšok.                

                                                                                                                    RŠ

                2. ŠkVP pre šk. rok 2018/2019        RŠ

                3. Výchovný program ŠKD na šk. rok 2018/2019                                    RŠ

                4. Iinformácia k slávnostnému otvoreniu školského roka            RŠ      

               4.  Rôzne

              5. Diskusia

               6. Opatrenia

               7. Záver

 

 

 

 

 September 2018

 

                                                                                                                    

            1. Kritéria odmeňovania zamestnacov - prerokovania

                                                                                                          Zodp. riaditeľ školy 

            2. Inovovaný školský vzdelávací program pre 4. a 8. ročník základnej školy

                                                                                                          Zodp. riaditeľ školy 

            3. Rôzne – aktualizácia plánu kontinuálneho vzdelávania,

 • Plán exkurzií a výletov, plán aktivít školy.

 

            4. Diskusia

            5.Opatrenia a záver

 

 November  - 2018

           1. Hodnotenie prospechu a správania žiakov za I. štvrťrok šk roka 2018/2019

                                                                                                    Zodp.: triedni učitelia

           2. Hodnotenie    práce    školy    z   hľadiska   organizácie výchovno-vzdelávacieho

              procesu.

                                                                                                   Zodp: riad. školy

          

           3. Informácia o stave v oblasti profesijnej orientácii a v oblasti začlenenia žiakov so špec.-ped. Potrebami do bežných tried.

                                                                                                   Zodp.: vých. poradkyňa

          4. Rôzne.

          5. Diskusia

          6. Opatrenia.

         7. Záver.

 

 Január  -  2019

         1. Hodnotenie  prospechu a správania žiakov za I. polrok  2018/2019

                                                                                                   Zodp.:  triedni učitelia

          2. Hodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov za I. polrok

                                                                                                   Zodp.:   riad.školy

            - stav v zabezpečovaní jednotlivých súťaží

                                                                                                   Zodp.:  zást. riaditeľa

             - stav a zabezpečovanie úloh v oblasti vých. poradenstva

                                                                                                   Zodp: vých. poradkyňa

             - hodnotenie plnenia úloh z plánu práce za I. polrok

                                                                                                   Zodp.:  zást.riaditeľa

         3. Rôzne.

         4. Diskusia.

         5. Opatrenia.

         6. Záver.

 

 Apríl  -   2019

        1. Hodnotenie prospechu a správania žiakov za III. štvrťrok  2018/2019 a starostlivosti

          o slaboprospievajúcich a nadaných  žiakov.

                                                                                                   Zodp.:  triedni učitelia

        2. Čiastkové hodnotenie výsledkov žiakov dosiahnutých v súťažiach v jednotlivých oblastiach.

                                                                                                   Zodp.: ved.MZ,PK

       3. Rôzne.

       4. Diskusia.

       5. Opatrenia.

 1. Záver.

   Jún  -  2019

       1. Hodnotenie prospechu a správania žiakov za II. polrok školského roka  2018/2019.

                                                                                                      Zodp.: triedni učitelia

       2. Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za školský  rok 2018/2019.

                                                                                                      Zodp.: riad. školy         

      3. Rôzne. 

      4. Diskusia. 

      5. Opatrenia. 

      6. Záver.

  

V Čiernej nad Tisou dňa  30.08.2018

                                                                                                 Mgr.Silvia Bacskaiová

                                                                                                       riaditeľ školy

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridelenie tried a oddelení školského klubu detí zástupkyni riaditeľa

pre školský rok 2018/2019

 

 

        Zástupkyňa  riaditeľa:  Mgr. Agáta Kosztyuová   

 

Pridelené triedy a oddelenia:

 • 8 tried  1. až 4. ročníka,
 • 8 tried  5. až 9. ročníka,     
 • 2 oddelenia školského klubu  detí pre žiakov 1. až 4. ročníka,
 • 2 oddelenia mimoškolskej činnosti pre žiakov 1 až 4. ročníka

 

                 

                                                               

Spolu: 16 tried a 2 oddelenia ŠKD, 2 oddelenia mimoškolskej činnosti.

 

V zmysle nariadenia vlády č.422/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a rozsah priamej výchovnej činnosti v znení neskorších predpisov:              

 

Základný úväzok zástupkyne riaditeľa školy 10 hodín týždenne.

 

V Čiernej nad Tisou dňa 30.08.2018

                                                                                                        Mgr.Silvia Bacskaiová

                                                                                                               riaditeľ školy

 

 

METODICKÉ ZDRUŽENIA A PREDMETOVÉ KOMISIE

V ŠKOLSKOM ROKU 2018 / 2019

 

 V školskom roku 2017/2018 sa ustanovia v škole tieto Metodické združenia /MZ/ a Predmetové komisie /PK/:

 

    Názov MZ a PK:                          vedúci:

---------------------------------------------------------------

1. MZ pre 1. až 2. ročník:                    p.uč. Mgr. Csilla Pitócka

    Členovia: Mgr. Jozef Balický, PaedDr. Ľuba Pavliková, Mgr. Ivona Hamiová

                    Silvia Dulíková, Zuzana Nagyová, Tímea Estočáková, J. Vaszily

 

 

2. MZ pre 3. až 4. ročník:                    p.uč. PaedDr. Viktória Csanaková

    Členovia: Mgr. Adriana Ogou, Mgr. Agáta Kosztyuová, Mgr. Angelika Hajdók,

                    Mgr. Alexandra Bajová,  Mgr. Zoltán Bacskai, Mgr. Ivett. Tarr,

                    Mgr. Dominika Príbék,   Mgr. Monika Beláseková

 

3. PK pre SJL a cudzie jazyky:       p.uč. Mgr. Katarína Udvardyová

    Členovia: Mgr. Magdaléna Hajdóková, Mgr. Jolana Petoová, Natália Pólyiová,

                    PaedDr. Marta Popovičová, Mgr. Gabriela Szurosová

                   

 

5. PK pre MAT, FYZ, CHE, BIO, INF             p.uč. Mgr. Gabriela Takáčová

    Členovia: RNDr. Adriana Ogou, Mgr. Silvia Bacskaiová,  Mgr. Alexander Csanak,                      Mgr. Helena Kádašiová, Mgr. Angelika Nagyová, Mgr. Ivor Bauer

  

 

6. PK pre DEJ,GEG, OBN,ETV,NBV                       p.uč. Mgr. Alexander Csanak

     Členovia: PaedDr. Marta Popovičová, Erika Pribék, Ivett Tarr, Jozef  Vaszily,

                        Mgr.Jolana Petoová , Mgr. Katarína Udvardyová

7. PK pre výchovné predmety      p.uč. Mgr. Alexandra Bajová

    Členovia:    Mgr. Zoltán Bacskai, Mgr. Csilla Pitócka,  PaedDr. Ľuba Pavliková,

Mgr. Helena Kádašiová,Mgr. Angelika Nagyová,  Mgr. Gabriela Takáčová, Mgr. Ivor Bauer,    Zuzana Nagyová

Jednotlivé MZ a PK pracujú podľa vlastných plánov.

Za činnosť MZ a PK sú zodpovední  ich  vedúci.

 

                                                                          Kontrola: zástupca riaditeľa školy

 

 V Čiernej nad Tisou dňa 30.08.2018

                                                                                                        Mgr.Silvia Bacskaiová

                                                                                                               riaditeľ školy

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

KOMISIE PRACUJÚCE NA ŠKOLE V ŠKOLSKOM ROKU 2018 / 2019

 Komisia inventarizačná pre školu a školské zariadenia:

 

Predseda:   Mgr. Agáta Kosztyuová

Členovia:   Mgr. Katarína Udvardyová

                  Mgr. Zuzana Drahomerecká

 

Vyraďovacia komisia :

Predseda:    Mgr. Gabriela Takáčová

                  Mgr. Alexander Csanak

                  Mgr. Ivona Hamiová

 

Likvidačná komisia:

Predseda: Mgr. Agáta Kosztyuová

                   Dalibor Drahomerecký

                   Zuzana Nagyová

 

 Inventarizačná komisia sa riadi plánom inventarizácií, ktorý vydáva riaditeľ školy vždy začiatkom kalendárneho roka. Ostatné komisie pracujú v zmysle pokynov riaditeľa školy a predsedu inventarizačnej komisie.

 

 Škodová komisia: 

 

Predseda: Mgr. Ivona Hamiová

                 PaedDr. Viktória Csanaková

                 Mgr. Jolana Petoová 

 

Stravovacia komisia:

 Člen stravovacej komisie, pôsobiacej pri školskej jedálni v Čiernej nad Tisou:

                                                                                                  Zuzana Nagyová

 

Výchovný poradca:                                                         PaedDr. Marta Popovičová

 

Úľavy z úväzku výchovného poradcu v zmysle nariadenia vlády č.422/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a rozsah priamej výchovnej činnosti v znení neskorších predpisov:                                                                 2 vyučovacie hodiny         

 

Výchovný poradca nevykonáva dozor. Deň vymedzený pre činnosť výchovného poradcu:

                                                                                                        utorok

 Koordinátor školského vzdelávacieho programu a inovovaného školského vzdelávacieho programu:                                   

ISCED1          PaedDr. Viktória Csanaková

ISCED2           Mgr. Agáta Kosztyuová

 Koordinátori:

 1.Koordinátor environmentálnej výchovy:                       Mgr. Gabriela Takáčová

2. Koordinátor zdravého životného štýlu :

                                                                                              RNDr. Adriana Ogou             1.-4.ročník

                                                                                               Mgr. Angelika Nagyová        5.-9.ročník

3.Koordinátor prosociálnych a patologických javov:     

    pre 1.až 4.ročník          Mgr. Angelika Hajdók

    pre 5. až 9. ročník       Mgr. Alexander Csanak                   

4.Koordinátor voľného času:  Silvia Dulíková

5. Koordinátor estetickej úpravy školského prostredia: Silvia Dulíková, Mgr. Ivona Hamiová

6. Koordinátor prezentácie školy na verejnosti: Mgr. Hajdók,  Mgr. Udvardyová

7. Koordinátor finančnej gramotnosti: PaedDr. Ľuba Pavliková

8. Koordinátor čitateľskej gramotnosti: Mgr. Magdaléna Hajdóková

 Vedúci kabinetných zbierok na školský rok 2018/2019:

 1. Kabinet 1.-4.                            p.uč. Hamiová

2. Kabinet SJL                             p.uč. Petőová

3. Kabinet ZEM                           p.uč. Popovičová

4. Kabinet HUV                           p.uč. Dulíková

5. Kabinet cudzích jazykov         p.uč. Hajdóková

6. Kabinet DEJ, OBV, BRV, dieľňa           p.uč. Csanak

7. Kabinet MAT , FYZ                p.uč. Bauer

8. Kabinet CHE,                         p.uč. Takáčová

9. Kabinet BIO                             p.uč. Ogou

10.Kabinet výpočtovej techniky  p.uč. Bauer

12.Kabinet didak. techniky         p.uč. Kosztyuová

13.Kabinet TSV                            p.uč. Bacskai

14.Kabinet VYV                           p.uč. Nagyová Z.

15. Cvičnej kuchyne                     p. uč. Drahomerecká

16. DKP I                                      p. uč. Kosztyuová

17. DKP II                                    p. uč. Drahomerecká

18. Softwer                                   p. uč. Kosztyuová

19. Základné prostriedky             p. Drahomerecký

20.  Pracovné vyučovanie              p. Drahomerecký

21. ŠKD                                         p. Dulíková  

 

 

 

 

Knižnica školská  a učiteľská         p.uč. Pavliková

Kronikár školy                                p.uč. Nagyová Z.

 Zapisovateľ                                    p.uč.Bajová

Zdravotníci:                                     p.uč. A. Nagyová, p.uč.Ogou

 

 

V Čiernej nad Tisou,30.08.2018                                                          Mgr. Silvia Bacskaiová

                                                                                                               riaditeľ školy

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 56 63 50 509

Fotogaléria