O škole

Profil školy

Logo školy: 

    

               

Motto školy : „ Poznanie je zmyslom, cieľom a chlebom života“ 

 

Zameranie školy

 

        Naša škola je štátnou školou so všeobecnovzdelávacím zameraním. Kladieme dôraz  na rozvoj komunikačných schopností a logického myslenia. Dbáme na vytváranie dobrých sociálnych vzťahov medzi žiakmi v jednotlivých triedach i medzi triednymi kolektívmi, na rozvoj ich kultúrneho správania a konania. Zameriavame sa na vytváranie neformálnych vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi žiakov. 

 

Poslaním našej  školy je:

 • poskytovať základné vzdelanie s cieľom rozvoja osobnosti, nadania, rozumových a psychických schopností žiakov,
 • vytvárať efektívne prostredie, v ktorom by žiaci a učitelia prežívali pocit úspechu a radosti,
 • naučiť žiakov učiť sa, a tak rozvíjať ich tvorivé schopnosti a myslenie,
 • získavať vedomosti a zručnosti, schopnosť riešiť problémy,
 • posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám, úctu k rodičom, jazyku a národným hodnotám,
 • pripraviť na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti,
 • viesť k úcte k prírodnému prostrediu.

Pri realizácii vytýčených cieľov rešpektovať právo na odpočinok a voľný čas, dbať o telesný rozvoj detí.

 

 

 

 

  

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 56 63 50 509

Fotogaléria